پاورپوینت درباره اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء

پاورپوینت درباره اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء


فرمت فایل: power point تعداد صفحات :۲۹ صفحه           – تعیین و معرفی مشاورین ونمایندگان دانشگاهها جهت عضویت در کارگروه – تهیه برنامه عملیاتی جهت اجرای استراتژی – تهیه چک لیست تعیین وضعیت موجود تهیه شاخصها وفرمت های کاری – تهیه چک لیست نظارتی – تعیین شرایط احراز وشرح وظایف پستهای تخصصی – اجرای برنامه آموزشی مورد نیاز – برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسی الگوی هیئت مدیره ای بیمارستان – تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مدیریت – اخذ موافقت اصولی سازمان مدیریت برای تغییر تشکیلاتی در بیمارستانها …


فرمت فایل: power point تعداد صفحات :۲۹ صفحه           – تعیین و معرفی مشاورین ونمایندگان دانشگاهها جهت عضویت در کارگروه – تهیه برنامه عملیاتی جهت اجرای استراتژی – تهیه چک لیست تعیین وضعیت موجود تهیه شاخصها وفرمت های کاری – تهیه چک لیست نظارتی – تعیین شرایط احراز وشرح وظایف پستهای تخصصی – اجرای برنامه آموزشی مورد نیاز – برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسی الگوی هیئت مدیره ای بیمارستان – تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مدیریت – اخذ موافقت اصولی سازمان مدیریت برای تغییر تشکیلاتی در بیمارستانها …


فرمت فایل: power point تعداد صفحات :۲۹ صفحه           – تعیین و معرفی مشاورین ونمایندگان دانشگاهها جهت عضویت در کارگروه – تهیه برنامه عملیاتی جهت اجرای استراتژی – تهیه چک لیست تعیین وضعیت موجود تهیه شاخصها وفرمت های کاری – تهیه چک لیست نظارتی – تعیین شرایط احراز وشرح وظایف پستهای تخصصی – اجرای برنامه آموزشی مورد نیاز – برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسی الگوی هیئت مدیره ای بیمارستان – تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مدیریت – اخذ موافقت اصولی سازمان مدیریت برای تغییر تشکیلاتی در بیمارستانها …

عمومی و آزاد

اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روسا , اصلاح ,ساختار,مدیریتی ,اقتصادی ,بیمارستان, اجلاس, روسا ,

 

پاسخی بگذارید