پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  •(MAGIC NUMBER) اعداد جادویی     تعریف اعداد جادویی   عوامل موثر در ظهوراعداد جادویی       1- مکانیسم رشد و تشکیل                2- تقارنهای هندسی ۳- بسته بودن لایه های الکترونی پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  • خوشه های واندروالسی در خوشه های واندروالسی،اتمها بوسیله نیروهای کوتاه بردی که تنها به فاصله بین دو اتم بستگی دارد وابسته شده اند.این گروه از خوشه ها هنگامی که دارای ساختارهایی با تقارنهای بالا باشند پایداری فوق العاده ای از خود نشان می دهند.   خوشه های اتمی به عنوان مثال حتی برای خوشه ای به بزرگی        اتم این نسبت برابر ۱۰ درصد …

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  •(MAGIC NUMBER) اعداد جادویی     تعریف اعداد جادویی   عوامل موثر در ظهوراعداد جادویی       1- مکانیسم رشد و تشکیل                2- تقارنهای هندسی ۳- بسته بودن لایه های الکترونی پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  • خوشه های واندروالسی در خوشه های واندروالسی،اتمها بوسیله نیروهای کوتاه بردی که تنها به فاصله بین دو اتم بستگی دارد وابسته شده اند.این گروه از خوشه ها هنگامی که دارای ساختارهایی با تقارنهای بالا باشند پایداری فوق العاده ای از خود نشان می دهند.   خوشه های اتمی به عنوان مثال حتی برای خوشه ای به بزرگی        اتم این نسبت برابر ۱۰ درصد …

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  •(MAGIC NUMBER) اعداد جادویی     تعریف اعداد جادویی   عوامل موثر در ظهوراعداد جادویی       1- مکانیسم رشد و تشکیل                2- تقارنهای هندسی ۳- بسته بودن لایه های الکترونی پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی  • خوشه های واندروالسی در خوشه های واندروالسی،اتمها بوسیله نیروهای کوتاه بردی که تنها به فاصله بین دو اتم بستگی دارد وابسته شده اند.این گروه از خوشه ها هنگامی که دارای ساختارهایی با تقارنهای بالا باشند پایداری فوق العاده ای از خود نشان می دهند.   خوشه های اتمی به عنوان مثال حتی برای خوشه ای به بزرگی        اتم این نسبت برابر ۱۰ درصد …

علوم پایه

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.