پاورپوینت درمورد برنامه تنظیم خانواده

پاورپوینت درمورد برنامه تنظیم خانواده


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : ۵۲ اسلاید به نام خدا شهرستان کبودراهنگ واحد بهداشت خانواده برنامه تنظیم خانواده هدف کلی :کاهش حاملگی های ناخواسته وپرخطردرزنان ۴۹-۱۰ ساله همسرداراهداف اختصاصی:افزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص آموزش دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری به منظور کاهش استفاده نادرست از روش های مدرن جلوگیری از حاملگی ، به میزان ۱۵درصد نسبت به آزمون نیازسنجیافزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص انجام مشاوره مناسب تنظیم خانواده(قبل ، حین وبعد از ازدواج ) به میزان ۱۰درصد نسبت به آزمون نیازسنجی تا پایان خرداد سال۱۳۹۱افزایش آگاهی زنان ۴۹-۱۰ ساله همسر دار درخصوص مصرف صحیح قرص های پیشگیری از بارداری و دانستن فراموشی وعدم استفاده از روش های غیر ایمن پیشگیری از بارداری به میزان۲درصد نسبت به وضعیت موجودافزایش کیفیت و کمیت تجهیزات و امنیت کنتراسپتیوها جهت اجرای برنامه تنظیم خانواده به میزان ۱۰درصد نسبت به وضعیت موجود ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی برنامه تاپایان ۹ماهه سال ۹۰ پیگیری مجدد جهت تخصیص اتاق دربیمارس …


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : ۵۲ اسلاید به نام خدا شهرستان کبودراهنگ واحد بهداشت خانواده برنامه تنظیم خانواده هدف کلی :کاهش حاملگی های ناخواسته وپرخطردرزنان ۴۹-۱۰ ساله همسرداراهداف اختصاصی:افزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص آموزش دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری به منظور کاهش استفاده نادرست از روش های مدرن جلوگیری از حاملگی ، به میزان ۱۵درصد نسبت به آزمون نیازسنجیافزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص انجام مشاوره مناسب تنظیم خانواده(قبل ، حین وبعد از ازدواج ) به میزان ۱۰درصد نسبت به آزمون نیازسنجی تا پایان خرداد سال۱۳۹۱افزایش آگاهی زنان ۴۹-۱۰ ساله همسر دار درخصوص مصرف صحیح قرص های پیشگیری از بارداری و دانستن فراموشی وعدم استفاده از روش های غیر ایمن پیشگیری از بارداری به میزان۲درصد نسبت به وضعیت موجودافزایش کیفیت و کمیت تجهیزات و امنیت کنتراسپتیوها جهت اجرای برنامه تنظیم خانواده به میزان ۱۰درصد نسبت به وضعیت موجود ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی برنامه تاپایان ۹ماهه سال ۹۰ پیگیری مجدد جهت تخصیص اتاق دربیمارس …


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : ۵۲ اسلاید به نام خدا شهرستان کبودراهنگ واحد بهداشت خانواده برنامه تنظیم خانواده هدف کلی :کاهش حاملگی های ناخواسته وپرخطردرزنان ۴۹-۱۰ ساله همسرداراهداف اختصاصی:افزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص آموزش دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری به منظور کاهش استفاده نادرست از روش های مدرن جلوگیری از حاملگی ، به میزان ۱۵درصد نسبت به آزمون نیازسنجیافزایش آگاهی ومهارت پرسنل درخصوص انجام مشاوره مناسب تنظیم خانواده(قبل ، حین وبعد از ازدواج ) به میزان ۱۰درصد نسبت به آزمون نیازسنجی تا پایان خرداد سال۱۳۹۱افزایش آگاهی زنان ۴۹-۱۰ ساله همسر دار درخصوص مصرف صحیح قرص های پیشگیری از بارداری و دانستن فراموشی وعدم استفاده از روش های غیر ایمن پیشگیری از بارداری به میزان۲درصد نسبت به وضعیت موجودافزایش کیفیت و کمیت تجهیزات و امنیت کنتراسپتیوها جهت اجرای برنامه تنظیم خانواده به میزان ۱۰درصد نسبت به وضعیت موجود ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی برنامه تاپایان ۹ماهه سال ۹۰ پیگیری مجدد جهت تخصیص اتاق دربیمارس …

عمومی و آزاد

پاورپوینت برنامه تنظیم خانواده,دانلود پاورپوینت برنامه تنظیم خانواده

 

پاسخی بگذارید