پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای – ۷۸ اسلاید

پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای – ۷۸ اسلاید

پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای – ۷۸ اسلاید


پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای •بیماریهای مکانیکی شغلی •پینه بستن دستها Callosities) ) •بورسیت Bursitis) ) •بیماریهای بیت ( ضربدیدگی ها ) Beat disease) ) •آرنج تنیس بازان Tennis elbow) ) •التهاب غیر عفونی تاندونها ( Tenosynovitis )   •تقسیم بندی بر مبنای حالت فیزیکی ۱- گازها و بخارات Gases&vapours 2- مواد معلق Particular matters      شامل گرد و غبار dust) )، فیوم fume) )، میست (mist) ، فوگ fog) )، دود smoke) )، اسپری spray) ) و اسموگ smog) ) می باشد.   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   •4- سموم سیستمیک •این سموم اثرات سمی خود را در یک ارگان خاص ایجاد می نمایند که به آن ارگان هدف برای آن ماده گویند. مثلا هیدروکربورهای هالوژنه عمدتا باعث اختلال در عملکرد کبد و کلیه می شوند و یا بنزن باعث تخریب مغز استخوان شده و در نتیجه سی …

پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای – ۷۸ اسلاید


پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای •بیماریهای مکانیکی شغلی •پینه بستن دستها Callosities) ) •بورسیت Bursitis) ) •بیماریهای بیت ( ضربدیدگی ها ) Beat disease) ) •آرنج تنیس بازان Tennis elbow) ) •التهاب غیر عفونی تاندونها ( Tenosynovitis )   •تقسیم بندی بر مبنای حالت فیزیکی ۱- گازها و بخارات Gases&vapours 2- مواد معلق Particular matters      شامل گرد و غبار dust) )، فیوم fume) )، میست (mist) ، فوگ fog) )، دود smoke) )، اسپری spray) ) و اسموگ smog) ) می باشد.   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   •4- سموم سیستمیک •این سموم اثرات سمی خود را در یک ارگان خاص ایجاد می نمایند که به آن ارگان هدف برای آن ماده گویند. مثلا هیدروکربورهای هالوژنه عمدتا باعث اختلال در عملکرد کبد و کلیه می شوند و یا بنزن باعث تخریب مغز استخوان شده و در نتیجه سی …

پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای – ۷۸ اسلاید


پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای •بیماریهای مکانیکی شغلی •پینه بستن دستها Callosities) ) •بورسیت Bursitis) ) •بیماریهای بیت ( ضربدیدگی ها ) Beat disease) ) •آرنج تنیس بازان Tennis elbow) ) •التهاب غیر عفونی تاندونها ( Tenosynovitis )   •تقسیم بندی بر مبنای حالت فیزیکی ۱- گازها و بخارات Gases&vapours 2- مواد معلق Particular matters      شامل گرد و غبار dust) )، فیوم fume) )، میست (mist) ، فوگ fog) )، دود smoke) )، اسپری spray) ) و اسموگ smog) ) می باشد.   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای   •4- سموم سیستمیک •این سموم اثرات سمی خود را در یک ارگان خاص ایجاد می نمایند که به آن ارگان هدف برای آن ماده گویند. مثلا هیدروکربورهای هالوژنه عمدتا باعث اختلال در عملکرد کبد و کلیه می شوند و یا بنزن باعث تخریب مغز استخوان شده و در نتیجه سی …

علوم پزشکی

پاورپوینت در حیطه بهداشت حرفه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.