پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها – ۶۰ اسلاید – تصاویر برخی انگلیسی

پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها – ۶۰ اسلاید – تصاویر برخی انگلیسی

پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها – ۶۰ اسلاید – تصاویر برخی انگلیسی


پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •صفحه ای که خط نابجایی را در برمی گیرد صفحه لغزش نامیده می شود. • •جهت لغزش در جهت حرکت خط نابجایی است • •مقدار لغزش (slip distance)  بوسیله میزان برداربرگرز تعیین می شود.   •با ادامه حرکت نابجایی و رسیدن آن به سطح کریستال باعث ایجاد جابجایی نیمه بالایی کریستال نسبت به نیمه پایینی می ود. • •و بنابراین تغییر شکل پلاستیک دائمی از حرکت نایجایی ایجاد می شود. • •برای ایجاد کرنش های پلاستیک ماکروسکپی لازم است که تعداد زیادی نابجایی به سطح برسند.   پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •تنش لازم برای حرکت نابجایی •به علت تنش های ایجاد شده اطراف ناحیه نابجایی تنش لازم بار یحرکت نابجایی کاهش می یابد. • به این تنش لازم مقاومت شبکه ای در برابر حرکت نابجایی گفته می شود یا تنش اصطکاکی •(Friction …

پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها – ۶۰ اسلاید – تصاویر برخی انگلیسی


پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •صفحه ای که خط نابجایی را در برمی گیرد صفحه لغزش نامیده می شود. • •جهت لغزش در جهت حرکت خط نابجایی است • •مقدار لغزش (slip distance)  بوسیله میزان برداربرگرز تعیین می شود.   •با ادامه حرکت نابجایی و رسیدن آن به سطح کریستال باعث ایجاد جابجایی نیمه بالایی کریستال نسبت به نیمه پایینی می ود. • •و بنابراین تغییر شکل پلاستیک دائمی از حرکت نایجایی ایجاد می شود. • •برای ایجاد کرنش های پلاستیک ماکروسکپی لازم است که تعداد زیادی نابجایی به سطح برسند.   پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •تنش لازم برای حرکت نابجایی •به علت تنش های ایجاد شده اطراف ناحیه نابجایی تنش لازم بار یحرکت نابجایی کاهش می یابد. • به این تنش لازم مقاومت شبکه ای در برابر حرکت نابجایی گفته می شود یا تنش اصطکاکی •(Friction …

پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها – ۶۰ اسلاید – تصاویر برخی انگلیسی


پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •صفحه ای که خط نابجایی را در برمی گیرد صفحه لغزش نامیده می شود. • •جهت لغزش در جهت حرکت خط نابجایی است • •مقدار لغزش (slip distance)  بوسیله میزان برداربرگرز تعیین می شود.   •با ادامه حرکت نابجایی و رسیدن آن به سطح کریستال باعث ایجاد جابجایی نیمه بالایی کریستال نسبت به نیمه پایینی می ود. • •و بنابراین تغییر شکل پلاستیک دائمی از حرکت نایجایی ایجاد می شود. • •برای ایجاد کرنش های پلاستیک ماکروسکپی لازم است که تعداد زیادی نابجایی به سطح برسند.   پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها •تنش لازم برای حرکت نابجایی •به علت تنش های ایجاد شده اطراف ناحیه نابجایی تنش لازم بار یحرکت نابجایی کاهش می یابد. • به این تنش لازم مقاومت شبکه ای در برابر حرکت نابجایی گفته می شود یا تنش اصطکاکی •(Friction …

فنی و مهندسی

پاورپوینت در حیطه مروری بر نابجایی ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.