پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرمیک-۲۵ اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرمیک-۲۵ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         تعریف مراقبت žمراقبت عبارت است از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی مورد انتخاب .مقامات و سیاست گزاران بهداشتی، این اطلاعات را برای طرح، اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به کار می گیرند. ž(CDC )مراقبت اپیدمیولوژیک را چنین تعریف می کند :                     žاطلاعات بهداشتی که به طور مستمر و سیستماتیک در جریان تشریح یک رویداد بهداشتی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی شود. این اطلاعات برای طرح، اجراء و ارزیابی مداخلات بهداشت عمومی و برنامه ریزی های مربوط به آن مورد استفاده قرار گیرند. اطلاعات مراقبتی، هم برای تعیین نیاز عملیات بهداشت عمومی و هم برای ارزیابی تأثیر برنامه ها به کار می رود.    اهداف مراقبت žپایش روند ( سیر ) بیماری، به طوری که در صورت تغییر در سیر بیماریها، برنامه های جدید متناسب با وضعیت جدید طراحی و اجرا شود. žکشف و کنترل به موقع همه گیری ها و روید …

علوم پزشکی

پاورپوینت, در ,مورد ,نظام, مراقبتهای ,پزشکی, و, بهداشتی,نظام ,مراقبت ,سندرمیک,,نظام, مراقبت ,بیماریها ,در ,ایران ,مزایای ,نظام ,مراقبت, سندرمیک, تح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.