پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد.
تعریف انگیزش:
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید
انگیزه های ابتدایی:
دارای دو ویژگی زیر می باشند :
۱- نخست اینکه غیر اکتسابی هستند
۲- اساس و پایه فیزیولوژیکی دارند
مثل گرسنگی ، تشنگی ، خواب ، دوری از درد ، جفت یابی ، علاقه مادری
انگیزه های عمومی:
بین انگیزه های اولیه و ثانوی قرار می گیرند و دارای دو ویژگی زیر می باشند…

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد.
تعریف انگیزش:
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید
انگیزه های ابتدایی:
دارای دو ویژگی زیر می باشند :
۱- نخست اینکه غیر اکتسابی هستند
۲- اساس و پایه فیزیولوژیکی دارند
مثل گرسنگی ، تشنگی ، خواب ، دوری از درد ، جفت یابی ، علاقه مادری
انگیزه های عمومی:
بین انگیزه های اولیه و ثانوی قرار می گیرند و دارای دو ویژگی زیر می باشند…

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد.
تعریف انگیزش:
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید
انگیزه های ابتدایی:
دارای دو ویژگی زیر می باشند :
۱- نخست اینکه غیر اکتسابی هستند
۲- اساس و پایه فیزیولوژیکی دارند
مثل گرسنگی ، تشنگی ، خواب ، دوری از درد ، جفت یابی ، علاقه مادری
انگیزه های عمومی:
بین انگیزه های اولیه و ثانوی قرار می گیرند و دارای دو ویژگی زیر می باشند…

سایر رشته های علوم پایه

دوره,انگیزش,کار,مدیر,پایه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.