پاورپوینت روانشناسی اجتماعی (اندیشه چارلز هورتون کولی)

پاورپوینت روانشناسی اجتماعی (اندیشه چارلز هورتون کولی)


          نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۸ اسلاید   قسمتی از اسلایدها هد ف عمد ه جا معه شناسان مطالعه مراحلی است که بوسیله آن رفتارانسان بوجود آمده وتغییر می پذیرد.چارلزکولی وویلیام سامنرازاولین جامعه شناسان آمریکایی هستندکه نهادهای اجتماعی راتعریف کرده وبین آنهاوپدیده های دیگرفرق گذاشته اند.کولی مسأله راازلحاظ ذهن مورددقت قراردادوگفت:تنهادرفردنیست بلکه درگروه های ابتدایی هم ماهیت انسان پیشرفت نموده وپدیده اجتماعی اولیه رادریافت می کند.(مک کلانگ لی_۲۶۹_۱۳۶۹) کولی نوشت که”خودوجامعه،دوپدیده همزاداند”.همین تاکیدبرپیوندارگانیک وگسست ناپذیرخودوجامعه.موضوع اصلی بیشترنوشته های کولی راتشکیل می دهدوبه عنوان خدمت اصلی اوبه جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی نوین،همچنان مطرح است.(لوئیس کوزر-۴۰۹-۱۳۷۷). کولی چندبارتکرارمی کند،زندگی ما،بعنوان یک انسان واگرمابخواهیم علم جامعی نسبت به آن داشته باشیم بایدآنراهمانطورکه هست ببینیم،اگرآنراخردوخراب کنیم درمراحلی ازبین می رود.(human nuture-cooley-.179-1902)یک عنصردیگر،یعنی مفهوم پیشرفت،کولی رابابرخی ازمعاصرا …

علوم انسانی

پاورپوینت, روانشناسی اجتماعی, (اندیشه چارلز هورتون کولی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.