پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو


پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو      15اسلاید   تولید و ترکیب شیر روزانه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که به طور کلی میتوان آنها را به دو بخش عمده محیطی  و فیزیولوژیک تقسیم نمود .    بخشی از عوامل فیزیولوژیک ناشی از توارث است و بخش دیگر از عوامل  غیر توارثی چون سن، تعداددوره های شیر دهی قبلی و آبستنی متاثر می باشد.   به طور کلی عوامل فیزیولوژیک را نمی توان کنترل کرد اما عوامل محیطی رامی توان  بیشترنمود.  تغییرات مورد انتظار در یک دوره شیردهی طبیعی                              منحنی طبیعی شیردهی تولید شیر گاو به طور تقریبی سه تا شش هفته بعد از زایمان به حداکثر تولید خود می رسد و سپس یک کاهش تدریجی در تولید آن به وقوع می پیوندد . توصیه شده است که برای تنظیم یک سال فاصله بین زایمان ها و نیز شصت روز طول دوره خشکی طول دوره شیردهی ۳۰۵ روز باشد . میزان ت …

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو


پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو      15اسلاید   تولید و ترکیب شیر روزانه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که به طور کلی میتوان آنها را به دو بخش عمده محیطی  و فیزیولوژیک تقسیم نمود .    بخشی از عوامل فیزیولوژیک ناشی از توارث است و بخش دیگر از عوامل  غیر توارثی چون سن، تعداددوره های شیر دهی قبلی و آبستنی متاثر می باشد.   به طور کلی عوامل فیزیولوژیک را نمی توان کنترل کرد اما عوامل محیطی رامی توان  بیشترنمود.  تغییرات مورد انتظار در یک دوره شیردهی طبیعی                              منحنی طبیعی شیردهی تولید شیر گاو به طور تقریبی سه تا شش هفته بعد از زایمان به حداکثر تولید خود می رسد و سپس یک کاهش تدریجی در تولید آن به وقوع می پیوندد . توصیه شده است که برای تنظیم یک سال فاصله بین زایمان ها و نیز شصت روز طول دوره خشکی طول دوره شیردهی ۳۰۵ روز باشد . میزان ت …

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو


پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر تولید و ترکیب شیر درگاو      15اسلاید   تولید و ترکیب شیر روزانه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که به طور کلی میتوان آنها را به دو بخش عمده محیطی  و فیزیولوژیک تقسیم نمود .    بخشی از عوامل فیزیولوژیک ناشی از توارث است و بخش دیگر از عوامل  غیر توارثی چون سن، تعداددوره های شیر دهی قبلی و آبستنی متاثر می باشد.   به طور کلی عوامل فیزیولوژیک را نمی توان کنترل کرد اما عوامل محیطی رامی توان  بیشترنمود.  تغییرات مورد انتظار در یک دوره شیردهی طبیعی                              منحنی طبیعی شیردهی تولید شیر گاو به طور تقریبی سه تا شش هفته بعد از زایمان به حداکثر تولید خود می رسد و سپس یک کاهش تدریجی در تولید آن به وقوع می پیوندد . توصیه شده است که برای تنظیم یک سال فاصله بین زایمان ها و نیز شصت روز طول دوره خشکی طول دوره شیردهی ۳۰۵ روز باشد . میزان ت …

علوم پزشکی

پاورپوینت شیرگاو,پاورپوینت تولید و ترکیب شیر درگاو ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.