پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو


پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو     31اسلاید   چکیده    بیماری یون یا پارا توبرکولوزیس توسط باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می‌گردد و در گونه‌های متعدد نشخوار کنندگان گزارش شده است.  در گاو بالاتر از ۱۹ ماه، اسهال مزمن، لاغری مفرط و هیپوپروتئینمی در حیوانات از علائم اختصاصی این بیماری است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزا  به عنوان یک روش تشخیصی جهت مشخص نمودن پادتن ضدمایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس بود. این مطالعه در طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بر روی ۱۷۲۴ راس گاو با سن بیش از ۲ سال متعلق به ۱۲گله گاو شیری در حومه شهرستان اراک انجام شد. اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری با روش الیزای جذبی و با استفاده از کیت تجاری برای جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس انجام شد.  براساس نتایج حاصل از آزمایش الیزای جذبی تعداد ۲۷۴ راس دام (۵/۱۵%) مثبت تشخیص داده شدند.  حداقل و حداکثر آلودگی در گله‌ها به ترتیب ۴ و ۶/۵۸ درصد بود.  نمونه بافتی و سرم خون از ۸۷ راس …

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو


پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو     31اسلاید   چکیده    بیماری یون یا پارا توبرکولوزیس توسط باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می‌گردد و در گونه‌های متعدد نشخوار کنندگان گزارش شده است.  در گاو بالاتر از ۱۹ ماه، اسهال مزمن، لاغری مفرط و هیپوپروتئینمی در حیوانات از علائم اختصاصی این بیماری است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزا  به عنوان یک روش تشخیصی جهت مشخص نمودن پادتن ضدمایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس بود. این مطالعه در طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بر روی ۱۷۲۴ راس گاو با سن بیش از ۲ سال متعلق به ۱۲گله گاو شیری در حومه شهرستان اراک انجام شد. اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری با روش الیزای جذبی و با استفاده از کیت تجاری برای جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس انجام شد.  براساس نتایج حاصل از آزمایش الیزای جذبی تعداد ۲۷۴ راس دام (۵/۱۵%) مثبت تشخیص داده شدند.  حداقل و حداکثر آلودگی در گله‌ها به ترتیب ۴ و ۶/۵۸ درصد بود.  نمونه بافتی و سرم خون از ۸۷ راس …

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو


پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو     31اسلاید   چکیده    بیماری یون یا پارا توبرکولوزیس توسط باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می‌گردد و در گونه‌های متعدد نشخوار کنندگان گزارش شده است.  در گاو بالاتر از ۱۹ ماه، اسهال مزمن، لاغری مفرط و هیپوپروتئینمی در حیوانات از علائم اختصاصی این بیماری است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزا  به عنوان یک روش تشخیصی جهت مشخص نمودن پادتن ضدمایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس بود. این مطالعه در طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بر روی ۱۷۲۴ راس گاو با سن بیش از ۲ سال متعلق به ۱۲گله گاو شیری در حومه شهرستان اراک انجام شد. اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری با روش الیزای جذبی و با استفاده از کیت تجاری برای جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس انجام شد.  براساس نتایج حاصل از آزمایش الیزای جذبی تعداد ۲۷۴ راس دام (۵/۱۵%) مثبت تشخیص داده شدند.  حداقل و حداکثر آلودگی در گله‌ها به ترتیب ۴ و ۶/۵۸ درصد بود.  نمونه بافتی و سرم خون از ۸۷ راس …

علوم پزشکی

پاورپوینت یون در گاو,پاورپوینت بیماری یون ,دانلودپاورپوینت بیماری یون ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.