پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ، نگرش و رفتار

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ، نگرش و رفتار

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ، نگرش و رفتار   34اسلاید باور مصرف کننده: معرفت شناختی یک پدیده است و نتیجه یادگیری شناختی است. باور شامل شناختی است که مصرف کننده در مورد پدیده ها + ویژگی ها + منافع دارد. پدیده ها: شامل: مردم،محصولات،شرکت ها، … ویژگی ها: یعنی:خصوصیات و مختصات یک پدیده منافع: یعنی پیامد مثبتی که پدیده برای مصرف کننده دارد . اثر هاله ای : یعنی مصرف کننده بخاطر خوب یا بد بودن یک خصوصیت محصول ، تصور کند خصوصیات دیگر محصول هم خوب یا بد است. اثر هاله ای حتی می تواند از یک ویژگی محصول به خود شرکت یا برند هم القا شود که به رَوَند انگاری معروف است .     عوامل موثر بر اهمیت ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی کالا یا خدمات = ارزیابی شخص در مورد ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی به میزان دقت بستگی دارد یعنی هرچه توجه به کالا یا خدمات بیشتر باشد، اهمیت کالا یا خدمات هم بیشتر می شود . انجام تبلیغات از طریق توجه به ویژگی خاص کالا یا خدمات خود انگاره مصرف کننده     …

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ، نگرش و رفتار   34اسلاید باور مصرف کننده: معرفت شناختی یک پدیده است و نتیجه یادگیری شناختی است. باور شامل شناختی است که مصرف کننده در مورد پدیده ها + ویژگی ها + منافع دارد. پدیده ها: شامل: مردم،محصولات،شرکت ها، … ویژگی ها: یعنی:خصوصیات و مختصات یک پدیده منافع: یعنی پیامد مثبتی که پدیده برای مصرف کننده دارد . اثر هاله ای : یعنی مصرف کننده بخاطر خوب یا بد بودن یک خصوصیت محصول ، تصور کند خصوصیات دیگر محصول هم خوب یا بد است. اثر هاله ای حتی می تواند از یک ویژگی محصول به خود شرکت یا برند هم القا شود که به رَوَند انگاری معروف است .     عوامل موثر بر اهمیت ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی کالا یا خدمات = ارزیابی شخص در مورد ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی به میزان دقت بستگی دارد یعنی هرچه توجه به کالا یا خدمات بیشتر باشد، اهمیت کالا یا خدمات هم بیشتر می شود . انجام تبلیغات از طریق توجه به ویژگی خاص کالا یا خدمات خود انگاره مصرف کننده     …

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ، نگرش و رفتار   34اسلاید باور مصرف کننده: معرفت شناختی یک پدیده است و نتیجه یادگیری شناختی است. باور شامل شناختی است که مصرف کننده در مورد پدیده ها + ویژگی ها + منافع دارد. پدیده ها: شامل: مردم،محصولات،شرکت ها، … ویژگی ها: یعنی:خصوصیات و مختصات یک پدیده منافع: یعنی پیامد مثبتی که پدیده برای مصرف کننده دارد . اثر هاله ای : یعنی مصرف کننده بخاطر خوب یا بد بودن یک خصوصیت محصول ، تصور کند خصوصیات دیگر محصول هم خوب یا بد است. اثر هاله ای حتی می تواند از یک ویژگی محصول به خود شرکت یا برند هم القا شود که به رَوَند انگاری معروف است .     عوامل موثر بر اهمیت ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی کالا یا خدمات = ارزیابی شخص در مورد ویژگی کالا یا خدمات اهمیت ویژگی به میزان دقت بستگی دارد یعنی هرچه توجه به کالا یا خدمات بیشتر باشد، اهمیت کالا یا خدمات هم بیشتر می شود . انجام تبلیغات از طریق توجه به ویژگی خاص کالا یا خدمات خود انگاره مصرف کننده     …

علوم انسانی

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور , نگرش و رفتار,پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور ,پاورپوینت نگرش و رفتار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.