پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده

پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده

پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده   19اسلایدهمراه باتصویر مشکلات ناف درگوساله های تازه متولد شده •درمان عفونتها، وقت گیر و داروهای مورد نیاز هزینه بر می باشند ،از این رو پیشگیری از مشکلات ناف در مورد گوساله های تازه متولد شده مورد توجه بسیاری واقع شده است. در یک مطالعه دانشگاهی در مورد ضدعفونی کردن ناف، گوساله هایی که ناف آنها ضد عفونی نشده بود، میزان مرگ و میر ۱۸ درصدی داشتند و در مقابل گوساله هایی که ناف آنهاضدعفونی شده بود در حدود ۷ درصد مرگ و میر نشان دادند.     •( در مقایسات انجام شده توسط دانشگاه کرونل گوساله هایی که عفونت ناف آنها درمان نشده بود در ۳ ماهگی ۱۵/۵ پوند وزن کمتری نسبت به گوساله هایی که با اِِین مشکل مواجه نبودند، داشتند. حالا سئوال اینجاست که حالات طبیعی و غیر طبیعی چیست و چطور می توان از مشکلات پیشگیری کرد؟     …

پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده   19اسلایدهمراه باتصویر مشکلات ناف درگوساله های تازه متولد شده •درمان عفونتها، وقت گیر و داروهای مورد نیاز هزینه بر می باشند ،از این رو پیشگیری از مشکلات ناف در مورد گوساله های تازه متولد شده مورد توجه بسیاری واقع شده است. در یک مطالعه دانشگاهی در مورد ضدعفونی کردن ناف، گوساله هایی که ناف آنها ضد عفونی نشده بود، میزان مرگ و میر ۱۸ درصدی داشتند و در مقابل گوساله هایی که ناف آنهاضدعفونی شده بود در حدود ۷ درصد مرگ و میر نشان دادند.     •( در مقایسات انجام شده توسط دانشگاه کرونل گوساله هایی که عفونت ناف آنها درمان نشده بود در ۳ ماهگی ۱۵/۵ پوند وزن کمتری نسبت به گوساله هایی که با اِِین مشکل مواجه نبودند، داشتند. حالا سئوال اینجاست که حالات طبیعی و غیر طبیعی چیست و چطور می توان از مشکلات پیشگیری کرد؟     …

پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده   19اسلایدهمراه باتصویر مشکلات ناف درگوساله های تازه متولد شده •درمان عفونتها، وقت گیر و داروهای مورد نیاز هزینه بر می باشند ،از این رو پیشگیری از مشکلات ناف در مورد گوساله های تازه متولد شده مورد توجه بسیاری واقع شده است. در یک مطالعه دانشگاهی در مورد ضدعفونی کردن ناف، گوساله هایی که ناف آنها ضد عفونی نشده بود، میزان مرگ و میر ۱۸ درصدی داشتند و در مقابل گوساله هایی که ناف آنهاضدعفونی شده بود در حدود ۷ درصد مرگ و میر نشان دادند.     •( در مقایسات انجام شده توسط دانشگاه کرونل گوساله هایی که عفونت ناف آنها درمان نشده بود در ۳ ماهگی ۱۵/۵ پوند وزن کمتری نسبت به گوساله هایی که با اِِین مشکل مواجه نبودند، داشتند. حالا سئوال اینجاست که حالات طبیعی و غیر طبیعی چیست و چطور می توان از مشکلات پیشگیری کرد؟     …

فنی و مهندسی

پاورپوینت عفونت بند ناف در گوساله های تازه متولد شده,پاورپوینت عفونت بند ناف

 

پاسخی بگذارید