پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی – ۲۵ اسلاید


پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی فلسفه ترکیب کمیته اخلاق در پژوهش:   Øریاست دانشگاه : سیاستگذاری Øعالم دینی: مذهبی Øحقوقدان : حقوقی Øمعاون پژوهشی : مدیریت Øاپیدمیولوژی ، محقق برجسته : علمی – پژوهشی Øفرد غیر حرفه ای(عا می) : باورها – سنت ها و …   •لزوم کاهش زیان محتمل به سوژه های پژوهش به  حداقل میزان ممکن   اصل ششم) قبل از این که هر تحقیق پزشکی شروع شود، فعالیت های مقدماتی جهت به حداقل رساندن زیان محتمل توسط افراد مورد تحقیق و تضمین سلامت آنها باید انجام شود. هر شرکت کننده باید تحت پوشش بیمه شخصی قرار بگیرد. تمامی محققان نیز باید از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی   پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش ه …

پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی – ۲۵ اسلاید


پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی فلسفه ترکیب کمیته اخلاق در پژوهش:   Øریاست دانشگاه : سیاستگذاری Øعالم دینی: مذهبی Øحقوقدان : حقوقی Øمعاون پژوهشی : مدیریت Øاپیدمیولوژی ، محقق برجسته : علمی – پژوهشی Øفرد غیر حرفه ای(عا می) : باورها – سنت ها و …   •لزوم کاهش زیان محتمل به سوژه های پژوهش به  حداقل میزان ممکن   اصل ششم) قبل از این که هر تحقیق پزشکی شروع شود، فعالیت های مقدماتی جهت به حداقل رساندن زیان محتمل توسط افراد مورد تحقیق و تضمین سلامت آنها باید انجام شود. هر شرکت کننده باید تحت پوشش بیمه شخصی قرار بگیرد. تمامی محققان نیز باید از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی   پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش ه …

پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی – ۲۵ اسلاید


پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی فلسفه ترکیب کمیته اخلاق در پژوهش:   Øریاست دانشگاه : سیاستگذاری Øعالم دینی: مذهبی Øحقوقدان : حقوقی Øمعاون پژوهشی : مدیریت Øاپیدمیولوژی ، محقق برجسته : علمی – پژوهشی Øفرد غیر حرفه ای(عا می) : باورها – سنت ها و …   •لزوم کاهش زیان محتمل به سوژه های پژوهش به  حداقل میزان ممکن   اصل ششم) قبل از این که هر تحقیق پزشکی شروع شود، فعالیت های مقدماتی جهت به حداقل رساندن زیان محتمل توسط افراد مورد تحقیق و تضمین سلامت آنها باید انجام شود. هر شرکت کننده باید تحت پوشش بیمه شخصی قرار بگیرد. تمامی محققان نیز باید از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش های پزشکی   پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان  در پژوهش ه …

علوم پزشکی

پاورپوینت علمی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.