پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی


پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی   26اسلایدهمراه بانمودارها   مقدمه : اهمیت جوجه های گوشتی *    ا رزش غذایی گوشت مرغ *   راند مان غذایی در مرغ بیشتر از سایر دامها ست *   مقدار افت کشتارگاهی کمتر از گاو وگوسفند است *   سلامت گوشت مرغ *   سهولت تغذ یه در طیور * عدم وابستگی مرغداری به مزرعه وزمینهای با وسعت زیاد     عوامل موثربررشدجوجه ها ی گوشتی *  سویه *  جنس *  سن *  وضعیت جیره غذایی *  شرایط محیطی *  استرس     …

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی


پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی   26اسلایدهمراه بانمودارها   مقدمه : اهمیت جوجه های گوشتی *    ا رزش غذایی گوشت مرغ *   راند مان غذایی در مرغ بیشتر از سایر دامها ست *   مقدار افت کشتارگاهی کمتر از گاو وگوسفند است *   سلامت گوشت مرغ *   سهولت تغذ یه در طیور * عدم وابستگی مرغداری به مزرعه وزمینهای با وسعت زیاد     عوامل موثربررشدجوجه ها ی گوشتی *  سویه *  جنس *  سن *  وضعیت جیره غذایی *  شرایط محیطی *  استرس     …

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی


پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی   26اسلایدهمراه بانمودارها   مقدمه : اهمیت جوجه های گوشتی *    ا رزش غذایی گوشت مرغ *   راند مان غذایی در مرغ بیشتر از سایر دامها ست *   مقدار افت کشتارگاهی کمتر از گاو وگوسفند است *   سلامت گوشت مرغ *   سهولت تغذ یه در طیور * عدم وابستگی مرغداری به مزرعه وزمینهای با وسعت زیاد     عوامل موثربررشدجوجه ها ی گوشتی *  سویه *  جنس *  سن *  وضعیت جیره غذایی *  شرایط محیطی *  استرس     …

علوم پزشکی

پاورپوینت جوجه های گوشتی,پاورپوینت سن کشتار در جوجه های گوشتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.