پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی

پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی

پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی


پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی   22اسلاید آنتی بیوتیکها   مهم ترین ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم های صنعتی پس از الکل بیشترین حجم تولیدات میکروبی را تشکیل میدهند امروزه بیش از ۴۰۰۰ آنتی بیوتیک مختلف از حیات میکروبی شناسایی شده اند اما تنها حدود ۵۰ عدد از آنها اهمیت درمانی پیدا کرده اند در فاز سکون یا نزدیک به انتهای رشد نمائی چرخه ی رشد میکروبی حاصل می شوند اغلب آنها توسط قارچ های رشته ای و باکتری هایی مانند اکتینومیست ها تولید می شوند. آنتی بیوتیک ها ممکن است علاوه  بر شیمی درمانی میکروبی به عنوان داروهای ضد تومور (اکتینومایسین و میتومایسین ) ، کنترل بیماری های میکروبی گیاهی و یا تقویت کننده رشد برای خوراک دام ها نیز کاربرد داشته باشند.   الف- بتا لاکتامها:   بیش از نیمی از تولید خالص آنتی بیوتیک در جهان را به خود اختصاص داده اند مهار واکنش ترانس پپتیداسیون در سنتز پپتیدوگلیکان از آنتی بیوتیک های کلاسیک این گروه سفام ها و پنام ها و از گروه های جدید آن می توان کلاووم ها،کارباپنم هاو مونوباکتام ها را نام برد. حلقه ی چهارضلعی …

پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی


پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی   22اسلاید آنتی بیوتیکها   مهم ترین ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم های صنعتی پس از الکل بیشترین حجم تولیدات میکروبی را تشکیل میدهند امروزه بیش از ۴۰۰۰ آنتی بیوتیک مختلف از حیات میکروبی شناسایی شده اند اما تنها حدود ۵۰ عدد از آنها اهمیت درمانی پیدا کرده اند در فاز سکون یا نزدیک به انتهای رشد نمائی چرخه ی رشد میکروبی حاصل می شوند اغلب آنها توسط قارچ های رشته ای و باکتری هایی مانند اکتینومیست ها تولید می شوند. آنتی بیوتیک ها ممکن است علاوه  بر شیمی درمانی میکروبی به عنوان داروهای ضد تومور (اکتینومایسین و میتومایسین ) ، کنترل بیماری های میکروبی گیاهی و یا تقویت کننده رشد برای خوراک دام ها نیز کاربرد داشته باشند.   الف- بتا لاکتامها:   بیش از نیمی از تولید خالص آنتی بیوتیک در جهان را به خود اختصاص داده اند مهار واکنش ترانس پپتیداسیون در سنتز پپتیدوگلیکان از آنتی بیوتیک های کلاسیک این گروه سفام ها و پنام ها و از گروه های جدید آن می توان کلاووم ها،کارباپنم هاو مونوباکتام ها را نام برد. حلقه ی چهارضلعی …

پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی


پاورپوینت فرآورده های دارویی-بهداشتی   22اسلاید آنتی بیوتیکها   مهم ترین ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم های صنعتی پس از الکل بیشترین حجم تولیدات میکروبی را تشکیل میدهند امروزه بیش از ۴۰۰۰ آنتی بیوتیک مختلف از حیات میکروبی شناسایی شده اند اما تنها حدود ۵۰ عدد از آنها اهمیت درمانی پیدا کرده اند در فاز سکون یا نزدیک به انتهای رشد نمائی چرخه ی رشد میکروبی حاصل می شوند اغلب آنها توسط قارچ های رشته ای و باکتری هایی مانند اکتینومیست ها تولید می شوند. آنتی بیوتیک ها ممکن است علاوه  بر شیمی درمانی میکروبی به عنوان داروهای ضد تومور (اکتینومایسین و میتومایسین ) ، کنترل بیماری های میکروبی گیاهی و یا تقویت کننده رشد برای خوراک دام ها نیز کاربرد داشته باشند.   الف- بتا لاکتامها:   بیش از نیمی از تولید خالص آنتی بیوتیک در جهان را به خود اختصاص داده اند مهار واکنش ترانس پپتیداسیون در سنتز پپتیدوگلیکان از آنتی بیوتیک های کلاسیک این گروه سفام ها و پنام ها و از گروه های جدید آن می توان کلاووم ها،کارباپنم هاو مونوباکتام ها را نام برد. حلقه ی چهارضلعی …

علوم پزشکی

پاورپوینت فرآورده های دارویی بهداشتی,پاورپوینت فرآورده های دارویی ,پاورپوینت فرآورده های بهداشتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.