پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی)

  پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی) ۳۴اسلاید حس بینایی محرک فیزیکی دستگاه بینایی ، محرکی الکترور مغناطیسی است ، به نام نور. سایر انرژی های الکترو مغناطیسی: اشعه ایکس، فرابنفش، مادون قرمز و امواج رادیو و تلوزیونی طول موج کمترین طول موج= ۴ تریلیونیم سانتی متر(اشعه کیهانی) بیشترین طول موج= چندین کیلومتر(امواج رادیوئی) طول موج نور مرئی بین ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر   محدوده نورمرئی بین ۷۰۰- ۴۰۰ نانومتر   دستگاه بینایی: .۱ چشم ها .۲ بخش هایی از مغز .۳ گذرگاه های ارتباطی     …

  پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی) ۳۴اسلاید حس بینایی محرک فیزیکی دستگاه بینایی ، محرکی الکترور مغناطیسی است ، به نام نور. سایر انرژی های الکترو مغناطیسی: اشعه ایکس، فرابنفش، مادون قرمز و امواج رادیو و تلوزیونی طول موج کمترین طول موج= ۴ تریلیونیم سانتی متر(اشعه کیهانی) بیشترین طول موج= چندین کیلومتر(امواج رادیوئی) طول موج نور مرئی بین ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر   محدوده نورمرئی بین ۷۰۰- ۴۰۰ نانومتر   دستگاه بینایی: .۱ چشم ها .۲ بخش هایی از مغز .۳ گذرگاه های ارتباطی     …

  پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی) ۳۴اسلاید حس بینایی محرک فیزیکی دستگاه بینایی ، محرکی الکترور مغناطیسی است ، به نام نور. سایر انرژی های الکترو مغناطیسی: اشعه ایکس، فرابنفش، مادون قرمز و امواج رادیو و تلوزیونی طول موج کمترین طول موج= ۴ تریلیونیم سانتی متر(اشعه کیهانی) بیشترین طول موج= چندین کیلومتر(امواج رادیوئی) طول موج نور مرئی بین ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر   محدوده نورمرئی بین ۷۰۰- ۴۰۰ نانومتر   دستگاه بینایی: .۱ چشم ها .۲ بخش هایی از مغز .۳ گذرگاه های ارتباطی     …

علوم انسانی

پاورپوینت فصل سوم کتاب احساس وادراک(بینایی),پاورپوینت بینایی,پاورپوینت احساس وادراک(بینایی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.