پاورپوینت فیزیک نور و اتم

پاورپوینت فیزیک نور و اتم


                نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۲۲ اسلاید  قابل ویرایش:۱ اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: سری بالمرفقط شامل طول موجهایی است که در ناحیه مرئی طیف هیدروژن است. خطوط طیفی هیدروژن در ناحیه ماوراء بنفش و مادون قرمز توسط چندین سری دیگر بیان می شود.  در ناحیه ماوراء بنفش سری لیمان Lyman series قرار دار د، این سری شامل طول موج هایی می شو د که توسط فرمول زیر مشخص می شود.   فهرست مطالب واسلایدها: فیزیک نور و اتم نظریه هاى قدیمى نور در پدیده انتشار نور دو مبحث وجود دارد نحوه تولید نور  تجزیه نور( اسپکتروسکپى اتمى – ملکولى ) سریهاى طیفى ( Spectral Series )  طیفهاى جذبی و نشرى حاصل از تحریک اتم هیدروژن سریهاى طیف هیدروژن ابتدا بالمر  (Balmer)و سپس فرمول بالمر براى این سرى       …

علوم پایه

پاورپوینت ,فیزیک ,نور , اتم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.