پاورپوینت فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت  فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری         32اسلایدهمراه باتصویر   1-26- فیزیک پروتون الف- ماهیت پروتون بار پروتون : C  19-  10× 6/1 جرم: ۱۸۴۰ برابر جرم  الکترون (تقریبا ۲۰۰۰ برابر)   -ابتدا تصور میشد این ذره یک ذره بنیادی است ولی بعدها اثبات شد  که خود پروتون از سه ذرۀ کوچکتر به نام کوارک تشکیل شده است. -اولین شتابدهندۀ پروتون در سال ۱۹۱۹ در دانشگاه هاروارد ساخته شد. -اولین پروپوزال برای به کار بردن پروتون  جهت درمان در ۱۹۳۰ داده شد. – ۱۹۵۵ اولین بیمار پروتون تراپی شد.       ب- برهم کنشها – همانطور که پروتون در طول ماده حرکت میکند بوسیله نیروی کولومبی با الکترونها و هسته اتمها بر همکنش میکند. – احتمال برهمکنشهای هسته ای نیز وجود دارد. برهمکنشهای نیروی کولب: ا- برهمکنش غیر الاستیک پروتون با الکترون که در آن اتم برانگیخته یا یونیزه میشود. تابش برمشترلانگ (ترمزی) امکان پذیر است ولی قابل چشمپوشی است. ۲- بر همکنش الاستیک …

پاورپوینت فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت  فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری         32اسلایدهمراه باتصویر   1-26- فیزیک پروتون الف- ماهیت پروتون بار پروتون : C  19-  10× 6/1 جرم: ۱۸۴۰ برابر جرم  الکترون (تقریبا ۲۰۰۰ برابر)   -ابتدا تصور میشد این ذره یک ذره بنیادی است ولی بعدها اثبات شد  که خود پروتون از سه ذرۀ کوچکتر به نام کوارک تشکیل شده است. -اولین شتابدهندۀ پروتون در سال ۱۹۱۹ در دانشگاه هاروارد ساخته شد. -اولین پروپوزال برای به کار بردن پروتون  جهت درمان در ۱۹۳۰ داده شد. – ۱۹۵۵ اولین بیمار پروتون تراپی شد.       ب- برهم کنشها – همانطور که پروتون در طول ماده حرکت میکند بوسیله نیروی کولومبی با الکترونها و هسته اتمها بر همکنش میکند. – احتمال برهمکنشهای هسته ای نیز وجود دارد. برهمکنشهای نیروی کولب: ا- برهمکنش غیر الاستیک پروتون با الکترون که در آن اتم برانگیخته یا یونیزه میشود. تابش برمشترلانگ (ترمزی) امکان پذیر است ولی قابل چشمپوشی است. ۲- بر همکنش الاستیک …

پاورپوینت فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت  فیزیک پروتون تدریس فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری         32اسلایدهمراه باتصویر   1-26- فیزیک پروتون الف- ماهیت پروتون بار پروتون : C  19-  10× 6/1 جرم: ۱۸۴۰ برابر جرم  الکترون (تقریبا ۲۰۰۰ برابر)   -ابتدا تصور میشد این ذره یک ذره بنیادی است ولی بعدها اثبات شد  که خود پروتون از سه ذرۀ کوچکتر به نام کوارک تشکیل شده است. -اولین شتابدهندۀ پروتون در سال ۱۹۱۹ در دانشگاه هاروارد ساخته شد. -اولین پروپوزال برای به کار بردن پروتون  جهت درمان در ۱۹۳۰ داده شد. – ۱۹۵۵ اولین بیمار پروتون تراپی شد.       ب- برهم کنشها – همانطور که پروتون در طول ماده حرکت میکند بوسیله نیروی کولومبی با الکترونها و هسته اتمها بر همکنش میکند. – احتمال برهمکنشهای هسته ای نیز وجود دارد. برهمکنشهای نیروی کولب: ا- برهمکنش غیر الاستیک پروتون با الکترون که در آن اتم برانگیخته یا یونیزه میشود. تابش برمشترلانگ (ترمزی) امکان پذیر است ولی قابل چشمپوشی است. ۲- بر همکنش الاستیک …

علوم پزشکی

پاورپوینت فیزیک پروتون,پاورپوینت فصل۲۷ فیزیک پرتو درمانی خان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.