پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW


پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW     13اسلاید   مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW مباحث نوین تحقیق درعملیات      هداف این روش ۱)  تعین ماتریس تصمیم باتوجه به شاخصها وگزینه ها ۲) کمی کردن ماتریس تصمیم گیری ۳)  تعین وزن شاخصها بااستفاده ازآنتر وپی ۴) بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری ۵) ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها ۶) انتخاب بهترین گزینه ( A * )   …

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW


پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW     13اسلاید   مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW مباحث نوین تحقیق درعملیات      هداف این روش ۱)  تعین ماتریس تصمیم باتوجه به شاخصها وگزینه ها ۲) کمی کردن ماتریس تصمیم گیری ۳)  تعین وزن شاخصها بااستفاده ازآنتر وپی ۴) بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری ۵) ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها ۶) انتخاب بهترین گزینه ( A * )   …

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW


پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW     13اسلاید   مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW مباحث نوین تحقیق درعملیات      هداف این روش ۱)  تعین ماتریس تصمیم باتوجه به شاخصها وگزینه ها ۲) کمی کردن ماتریس تصمیم گیری ۳)  تعین وزن شاخصها بااستفاده ازآنتر وپی ۴) بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری ۵) ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها ۶) انتخاب بهترین گزینه ( A * )   …

علوم انسانی

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه,پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.