پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)


  پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه  روش آنتروپی   (  ANTROPY)    17اسلاید هدف این روش :   1- تعیین شاخصهای مهم تصمیم   2- تعیین گزینه هاجهت تعین گزینه ها   3- تشکیل ماتریس تصمیم گیری   4- تعین وزن هریک ازشاخصها ی تصمیم   مثال۱-۱  : فرض کنید یک دانش آموخته ی دانشگاهی ،قصدداردازبین ۴شغل،باتوجه به۵شاخص،یکی انتخاب کند.“شاخص ها“عبارتندازدرامد،وجهه ی اجتماعی (درامد،برحسب ده هزار تومان ومسافت،بر حسب کیلومتر است.) ارزش هر شغل ازنظرهرشاخص،درجدول۲-۱آمده است.                                                                                                                  …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)


  پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه  روش آنتروپی   (  ANTROPY)    17اسلاید هدف این روش :   1- تعیین شاخصهای مهم تصمیم   2- تعیین گزینه هاجهت تعین گزینه ها   3- تشکیل ماتریس تصمیم گیری   4- تعین وزن هریک ازشاخصها ی تصمیم   مثال۱-۱  : فرض کنید یک دانش آموخته ی دانشگاهی ،قصدداردازبین ۴شغل،باتوجه به۵شاخص،یکی انتخاب کند.“شاخص ها“عبارتندازدرامد،وجهه ی اجتماعی (درامد،برحسب ده هزار تومان ومسافت،بر حسب کیلومتر است.) ارزش هر شغل ازنظرهرشاخص،درجدول۲-۱آمده است.                                                                                                                  …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)


  پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه  روش آنتروپی   (  ANTROPY)    17اسلاید هدف این روش :   1- تعیین شاخصهای مهم تصمیم   2- تعیین گزینه هاجهت تعین گزینه ها   3- تشکیل ماتریس تصمیم گیری   4- تعین وزن هریک ازشاخصها ی تصمیم   مثال۱-۱  : فرض کنید یک دانش آموخته ی دانشگاهی ،قصدداردازبین ۴شغل،باتوجه به۵شاخص،یکی انتخاب کند.“شاخص ها“عبارتندازدرامد،وجهه ی اجتماعی (درامد،برحسب ده هزار تومان ومسافت،بر حسب کیلومتر است.) ارزش هر شغل ازنظرهرشاخص،درجدول۲-۱آمده است.                                                                                                                  …

علوم انسانی

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ,پاورپوینت آنتروپی ,پاورپوینت روش آنتروپی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.