پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE


  پاورپوینت  مدل تصمیم گیری چندشاخصه   ELECTRE   27اسلاید   هدف مدل    :  ELECTRE   1-تعیین ماتریس تصمیم گیری باتوجه به شاخصهاوگزینه ها ۲-بی مقیاس سازی بااستفاده ازروش نورم ۳-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس شده موزون ۴-ارزیابی گزینه ها نسبت به تمام شاخصها وتشکیل ماتریس های هماهنگ وناهماهنگ ۵-بدست آوردن ماتریس هماهنگ موثر ۶-بدست آوردن ماتریس ناهماهنگ موثر ۷-بدست آوردن ماتریس کلی موثرازترکیب ماتریس هماهنگ موثر وناهماهنگ موثر ۸-الویت بندی گزینه ها     …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE


  پاورپوینت  مدل تصمیم گیری چندشاخصه   ELECTRE   27اسلاید   هدف مدل    :  ELECTRE   1-تعیین ماتریس تصمیم گیری باتوجه به شاخصهاوگزینه ها ۲-بی مقیاس سازی بااستفاده ازروش نورم ۳-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس شده موزون ۴-ارزیابی گزینه ها نسبت به تمام شاخصها وتشکیل ماتریس های هماهنگ وناهماهنگ ۵-بدست آوردن ماتریس هماهنگ موثر ۶-بدست آوردن ماتریس ناهماهنگ موثر ۷-بدست آوردن ماتریس کلی موثرازترکیب ماتریس هماهنگ موثر وناهماهنگ موثر ۸-الویت بندی گزینه ها     …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE


  پاورپوینت  مدل تصمیم گیری چندشاخصه   ELECTRE   27اسلاید   هدف مدل    :  ELECTRE   1-تعیین ماتریس تصمیم گیری باتوجه به شاخصهاوگزینه ها ۲-بی مقیاس سازی بااستفاده ازروش نورم ۳-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس شده موزون ۴-ارزیابی گزینه ها نسبت به تمام شاخصها وتشکیل ماتریس های هماهنگ وناهماهنگ ۵-بدست آوردن ماتریس هماهنگ موثر ۶-بدست آوردن ماتریس ناهماهنگ موثر ۷-بدست آوردن ماتریس کلی موثرازترکیب ماتریس هماهنگ موثر وناهماهنگ موثر ۸-الویت بندی گزینه ها     …

علوم انسانی

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه,پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.