پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis


پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis     18اسلاید   اهداف این روش :   ازبی مقیاس سازی نورم  ( N)  1-کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم   2-تعیین وزن شاخصهابااستفاده ازآنتروپی شانون   3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون   4-تعیین راه حل ایده ال مثبت وراه حل ایده ال منفی   5-تعیین نزدیکی نسبی   6-رتبه بندی گزینه ها …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis


پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis     18اسلاید   اهداف این روش :   ازبی مقیاس سازی نورم  ( N)  1-کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم   2-تعیین وزن شاخصهابااستفاده ازآنتروپی شانون   3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون   4-تعیین راه حل ایده ال مثبت وراه حل ایده ال منفی   5-تعیین نزدیکی نسبی   6-رتبه بندی گزینه ها …

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis


پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis     18اسلاید   اهداف این روش :   ازبی مقیاس سازی نورم  ( N)  1-کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم   2-تعیین وزن شاخصهابااستفاده ازآنتروپی شانون   3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون   4-تعیین راه حل ایده ال مثبت وراه حل ایده ال منفی   5-تعیین نزدیکی نسبی   6-رتبه بندی گزینه ها …

علوم انسانی

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ,پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.