پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته شیمی)

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته شیمی)

این پاورپوینت شامل ۲۵۲ اسلاید می باشد که سرفصل های آن به شرح زیر می باشد: سرفصل معادلات دیفرانسیل عنوان  فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول ۱: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها ۲: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ۳: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن ۴: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد ۵: معادله دیفرانسیل کامل ۶:عامل انتگرال ساز ۷: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم   1 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد      یا  2 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن ۳: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر ۴: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر) ۵: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین) فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها   1 : سری توانی ۲: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل ۳: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم :۴ حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است فصل چهارم: ۱: دستگاه معادلات دیفرانسیل فصل پ …

این پاورپوینت شامل ۲۵۲ اسلاید می باشد که سرفصل های آن به شرح زیر می باشد: سرفصل معادلات دیفرانسیل عنوان  فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول ۱: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها ۲: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ۳: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن ۴: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد ۵: معادله دیفرانسیل کامل ۶:عامل انتگرال ساز ۷: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم   1 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد      یا  2 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن ۳: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر ۴: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر) ۵: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین) فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها   1 : سری توانی ۲: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل ۳: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم :۴ حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است فصل چهارم: ۱: دستگاه معادلات دیفرانسیل فصل پ …

این پاورپوینت شامل ۲۵۲ اسلاید می باشد که سرفصل های آن به شرح زیر می باشد: سرفصل معادلات دیفرانسیل عنوان  فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول ۱: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها ۲: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ۳: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن ۴: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد ۵: معادله دیفرانسیل کامل ۶:عامل انتگرال ساز ۷: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم   1 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد      یا  2 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن ۳: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر ۴: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر) ۵: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین) فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها   1 : سری توانی ۲: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل ۳: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم :۴ حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است فصل چهارم: ۱: دستگاه معادلات دیفرانسیل فصل پ …

علوم پایه

پاورپوینت, معادلات دیفرانسیل معمولی, رشته شیمی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.