پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی – ۸۰ اسلاید

پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی – ۸۰ اسلاید

پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی – ۸۰ اسلاید


پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت •اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت. •همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است. •تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند. •لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود. پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •انواع نشانگر سلامت:(۱) –نشانگرهای مرگ و میر ( mortality ) –نشانگرهای ابتلا ( morbidity ) –نشانگرهای ناتوانی ( disability ) –نشانگرهای تغذیه ( nutrition ) –نشانگرهای کیفیت زندگی ( quality of life ) •موضوعات اصلی کنفرانس •موضوعاتی که ارائه خواهد شد: •میزان ابتلاوحمله •میزان مرگ و میر •م …

پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی – ۸۰ اسلاید


پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت •اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت. •همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است. •تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند. •لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود. پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •انواع نشانگر سلامت:(۱) –نشانگرهای مرگ و میر ( mortality ) –نشانگرهای ابتلا ( morbidity ) –نشانگرهای ناتوانی ( disability ) –نشانگرهای تغذیه ( nutrition ) –نشانگرهای کیفیت زندگی ( quality of life ) •موضوعات اصلی کنفرانس •موضوعاتی که ارائه خواهد شد: •میزان ابتلاوحمله •میزان مرگ و میر •م …

پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی – ۸۰ اسلاید


پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت •اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت. •همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است. •تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند. •لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود. پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی •انواع نشانگر سلامت:(۱) –نشانگرهای مرگ و میر ( mortality ) –نشانگرهای ابتلا ( morbidity ) –نشانگرهای ناتوانی ( disability ) –نشانگرهای تغذیه ( nutrition ) –نشانگرهای کیفیت زندگی ( quality of life ) •موضوعات اصلی کنفرانس •موضوعاتی که ارائه خواهد شد: •میزان ابتلاوحمله •میزان مرگ و میر •م …

علوم انسانی

پاورپوینت مفید شاخص های جمعیتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.