پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان


  پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان      59اسلایدهمراه باتصویر تمامی فایل به زبان انگلیسی میباشد   Bone Composition Cells Osteocytes Osteoblasts Osteoclasts Extracellular Matrix Organic (35%) Collagen (type I) 90% Osteocalcin, osteonectin, proteoglycans, glycosaminoglycans, lipids (ground substance) Inorganic (65%) Primarily hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH)2   …

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان


  پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان      59اسلایدهمراه باتصویر تمامی فایل به زبان انگلیسی میباشد   Bone Composition Cells Osteocytes Osteoblasts Osteoclasts Extracellular Matrix Organic (35%) Collagen (type I) 90% Osteocalcin, osteonectin, proteoglycans, glycosaminoglycans, lipids (ground substance) Inorganic (65%) Primarily hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH)2   …

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان


  پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان      59اسلایدهمراه باتصویر تمامی فایل به زبان انگلیسی میباشد   Bone Composition Cells Osteocytes Osteoblasts Osteoclasts Extracellular Matrix Organic (35%) Collagen (type I) 90% Osteocalcin, osteonectin, proteoglycans, glycosaminoglycans, lipids (ground substance) Inorganic (65%) Primarily hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH)2   …

علوم پزشکی

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان,پاورپوینت ترمیم تاندون,پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.