پاورپوینت نقش افشای داوطلبانه و شفافیت در گزارشگری مالی

پاورپوینت نقش افشای داوطلبانه و شفافیت در گزارشگری مالی

 


ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی: شفافیت یعنی دستیابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره ای موقیت مالی فرصتهای سرمایه گذاری راهبری شرکتی و و ریسکهای شرکتهای تابعه. تعریف شفافیت از سه دید ۱-تعریفهای مبتنی برذینفعان اطلاعات ۲-تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ۳-شفافیت از ابعاد قانونی نقش شفافیت در گزارشگری مالی: مربوط بودن اطلاعات و اتکاپذیری دو جنبه تاثیر گذار اطلاعات مالی شفافیت یکی از عوامل مهم اپرگذار بر جذابیت شرکتبرای سرمایه گذاران شفاف سازی مالی از نگاه …