پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان

پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان

پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان ۱۹اسلاید ارکان هویت اسلامی یک شهر: ۱- قوانین حاکم بر شهر و جامعه مجموعاً باید اسلامی باشد. ۲- مدیران باید متعهد به اسلام، متخصص در مسئولیت های خود و ولایتمدار باشند. ۳- روابط اجتماعی مسلمانان باهم و با غیر مسلمانان باید مبتنی بر قوانین، احکام و ارزش های اسلامی باشد. ۴- معماری و شهرسازی در مجموع، باید تأمین کننده نسبی نیازهای مادی و بسترساز نیازهای معنوی شهروندان باشد.   ارکان هویت اسلامی شهروندان (در شهرها و محلات) ۱- علم محوری :کسب درجات ایمانی، مبتنی بر معرفت های عقلانی و یقینی.) ۲- عالم محوری:کسب معرفت های حقیقی از عالمان ولایتمدار و ره یافته ۳- متعهد به خودسازی (اهل عمل صالح و سیر و سلوک الی الله)   …

 

پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان ۱۹اسلاید ارکان هویت اسلامی یک شهر: ۱- قوانین حاکم بر شهر و جامعه مجموعاً باید اسلامی باشد. ۲- مدیران باید متعهد به اسلام، متخصص در مسئولیت های خود و ولایتمدار باشند. ۳- روابط اجتماعی مسلمانان باهم و با غیر مسلمانان باید مبتنی بر قوانین، احکام و ارزش های اسلامی باشد. ۴- معماری و شهرسازی در مجموع، باید تأمین کننده نسبی نیازهای مادی و بسترساز نیازهای معنوی شهروندان باشد.   ارکان هویت اسلامی شهروندان (در شهرها و محلات) ۱- علم محوری :کسب درجات ایمانی، مبتنی بر معرفت های عقلانی و یقینی.) ۲- عالم محوری:کسب معرفت های حقیقی از عالمان ولایتمدار و ره یافته ۳- متعهد به خودسازی (اهل عمل صالح و سیر و سلوک الی الله)   …

 

پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان ۱۹اسلاید ارکان هویت اسلامی یک شهر: ۱- قوانین حاکم بر شهر و جامعه مجموعاً باید اسلامی باشد. ۲- مدیران باید متعهد به اسلام، متخصص در مسئولیت های خود و ولایتمدار باشند. ۳- روابط اجتماعی مسلمانان باهم و با غیر مسلمانان باید مبتنی بر قوانین، احکام و ارزش های اسلامی باشد. ۴- معماری و شهرسازی در مجموع، باید تأمین کننده نسبی نیازهای مادی و بسترساز نیازهای معنوی شهروندان باشد.   ارکان هویت اسلامی شهروندان (در شهرها و محلات) ۱- علم محوری :کسب درجات ایمانی، مبتنی بر معرفت های عقلانی و یقینی.) ۲- عالم محوری:کسب معرفت های حقیقی از عالمان ولایتمدار و ره یافته ۳- متعهد به خودسازی (اهل عمل صالح و سیر و سلوک الی الله)   …

 

فنی و مهندسی

پاورپوینت همایش شهر اسلامی اصفهان ,پاورپوینت اصفهان ,پاورپوینت همایش شهر اسلامی