پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی


  پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی   112اسلاید   تفاوت آب زیرزمینی با آب زیرسطحی: آب زیرسطحی  به کلیه آبهایی گفته میشود که در زیر لایه سطحی زمین قرار گرفته اند. اما آب زیرزمینی  فقط به آن قسمت از آبهای که در زیر زمین وجود داشته و بتوانند بصورت آزادانه در اثر نیروی ثقل در داخل منافذ و یا درز و ترکها حرکت نماید گفته می شود. آب زیرزمینی آن قسمت از آب زیر سطح زمین آست که توسط چاه؛ قنات، و یا کانالهای زهکشی قابل جمع آوری و برداشت است و یا بطور طبیعی از طریق نشست بداخل خاک و زمین نفوذ میکند و یا از طریق تراوش در سطح زمین بصورت چشمه جریان پیدا میکند.     وضعیت آب در لایه های آبدار   آب حاصله از بارندگی یا ذوب برفها پس از نفوذ به داخل خاک به حرکت عمقی خود در داخل خاک ادامه میدهد تا سرانجام به لایه های غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد.  آب نفوذی در روی این لایه ها تمامی منافذ را پر میکند و منطقه اشباعی را بوجود می آورد که به آن  لایه آبدار، یا سفره آب زیرزمینی  گویند.   طبقه بندی آبها در زیر زمینی  منزر&nb …

پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی


  پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی   112اسلاید   تفاوت آب زیرزمینی با آب زیرسطحی: آب زیرسطحی  به کلیه آبهایی گفته میشود که در زیر لایه سطحی زمین قرار گرفته اند. اما آب زیرزمینی  فقط به آن قسمت از آبهای که در زیر زمین وجود داشته و بتوانند بصورت آزادانه در اثر نیروی ثقل در داخل منافذ و یا درز و ترکها حرکت نماید گفته می شود. آب زیرزمینی آن قسمت از آب زیر سطح زمین آست که توسط چاه؛ قنات، و یا کانالهای زهکشی قابل جمع آوری و برداشت است و یا بطور طبیعی از طریق نشست بداخل خاک و زمین نفوذ میکند و یا از طریق تراوش در سطح زمین بصورت چشمه جریان پیدا میکند.     وضعیت آب در لایه های آبدار   آب حاصله از بارندگی یا ذوب برفها پس از نفوذ به داخل خاک به حرکت عمقی خود در داخل خاک ادامه میدهد تا سرانجام به لایه های غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد.  آب نفوذی در روی این لایه ها تمامی منافذ را پر میکند و منطقه اشباعی را بوجود می آورد که به آن  لایه آبدار، یا سفره آب زیرزمینی  گویند.   طبقه بندی آبها در زیر زمینی  منزر&nb …

پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی


  پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی   112اسلاید   تفاوت آب زیرزمینی با آب زیرسطحی: آب زیرسطحی  به کلیه آبهایی گفته میشود که در زیر لایه سطحی زمین قرار گرفته اند. اما آب زیرزمینی  فقط به آن قسمت از آبهای که در زیر زمین وجود داشته و بتوانند بصورت آزادانه در اثر نیروی ثقل در داخل منافذ و یا درز و ترکها حرکت نماید گفته می شود. آب زیرزمینی آن قسمت از آب زیر سطح زمین آست که توسط چاه؛ قنات، و یا کانالهای زهکشی قابل جمع آوری و برداشت است و یا بطور طبیعی از طریق نشست بداخل خاک و زمین نفوذ میکند و یا از طریق تراوش در سطح زمین بصورت چشمه جریان پیدا میکند.     وضعیت آب در لایه های آبدار   آب حاصله از بارندگی یا ذوب برفها پس از نفوذ به داخل خاک به حرکت عمقی خود در داخل خاک ادامه میدهد تا سرانجام به لایه های غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد.  آب نفوذی در روی این لایه ها تمامی منافذ را پر میکند و منطقه اشباعی را بوجود می آورد که به آن  لایه آبدار، یا سفره آب زیرزمینی  گویند.   طبقه بندی آبها در زیر زمینی  منزر&nb …

علوم پزشکی

پاورپوینت هیدرولوژی آبهای زیرزمینی,پاورپوینت درس هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.