پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲۱
 
 
 
 
 
 
هدف اصلی
ساخت ATP
ساختNADH
ساختFADH2
به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد
 
محل انجام
Glycolysis
Glycolysis در سیتوزول
Krebs در ماتریکس (فضای درونی) میتوکندری…

پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲۱
 
 
 
 
 
 
هدف اصلی
ساخت ATP
ساختNADH
ساختFADH2
به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد
 
محل انجام
Glycolysis
Glycolysis در سیتوزول
Krebs در ماتریکس (فضای درونی) میتوکندری…

پاورپوینت چرخه کربس

پاورپوینت چرخه کربس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲۱
 
 
 
 
 
 
هدف اصلی
ساخت ATP
ساختNADH
ساختFADH2
به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد
 
محل انجام
Glycolysis
Glycolysis در سیتوزول
Krebs در ماتریکس (فضای درونی) میتوکندری…

سایر رشته های علوم انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.