پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   42اسلایدهمراه باتصویر سیستم های کیلو ولتاز – تا حدود ۵۰ سال پیش پرتو درمانی با پرتو کیلو ولتاپاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی انجام میشد. – ۱۹۶۰ استفاده از دستگاه های کبالت ۶۰ در درمان. – – kV  20: انرژی بسیار کم : نفوذ کم: عدم کاربرد – – انرژی ۵۰ کیلو ولت- جذب ماکزیمم در پوست- فیلتر آلمینیوم؟  – – – 50-150 کیلو ولت— HVL   1 الی ۸  mm Al – – – 150 الی ۵۰۰ کیلو ولت – دز پوست زیاد – منحنی ۹۰ % تا عمق دو سانتیمتری: در شکل۴-۱ چک کنید: – برای عمق بیشتر تک فیلد کافی نیست:::؟؟؟ –   -اصل و اساس تکنیک پرتو درمانی !    – Linear Accelerator –  Linac   – الکترون ها در طول امواج الکترومغناطیسی    بسیار قوی شتاب می گیرند و به طرف بیمار   هدایت میشوند:   تولید فوتون و  الکترون ۴ الی  MV 20    فوتون: برخورد الکترون ها با هدف تنگستنی:   ت …

پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   42اسلایدهمراه باتصویر سیستم های کیلو ولتاز – تا حدود ۵۰ سال پیش پرتو درمانی با پرتو کیلو ولتاپاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی انجام میشد. – ۱۹۶۰ استفاده از دستگاه های کبالت ۶۰ در درمان. – – kV  20: انرژی بسیار کم : نفوذ کم: عدم کاربرد – – انرژی ۵۰ کیلو ولت- جذب ماکزیمم در پوست- فیلتر آلمینیوم؟  – – – 50-150 کیلو ولت— HVL   1 الی ۸  mm Al – – – 150 الی ۵۰۰ کیلو ولت – دز پوست زیاد – منحنی ۹۰ % تا عمق دو سانتیمتری: در شکل۴-۱ چک کنید: – برای عمق بیشتر تک فیلد کافی نیست:::؟؟؟ –   -اصل و اساس تکنیک پرتو درمانی !    – Linear Accelerator –  Linac   – الکترون ها در طول امواج الکترومغناطیسی    بسیار قوی شتاب می گیرند و به طرف بیمار   هدایت میشوند:   تولید فوتون و  الکترون ۴ الی  MV 20    فوتون: برخورد الکترون ها با هدف تنگستنی:   ت …

پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی تدریس فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   42اسلایدهمراه باتصویر سیستم های کیلو ولتاز – تا حدود ۵۰ سال پیش پرتو درمانی با پرتو کیلو ولتاپاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی انجام میشد. – ۱۹۶۰ استفاده از دستگاه های کبالت ۶۰ در درمان. – – kV  20: انرژی بسیار کم : نفوذ کم: عدم کاربرد – – انرژی ۵۰ کیلو ولت- جذب ماکزیمم در پوست- فیلتر آلمینیوم؟  – – – 50-150 کیلو ولت— HVL   1 الی ۸  mm Al – – – 150 الی ۵۰۰ کیلو ولت – دز پوست زیاد – منحنی ۹۰ % تا عمق دو سانتیمتری: در شکل۴-۱ چک کنید: – برای عمق بیشتر تک فیلد کافی نیست:::؟؟؟ –   -اصل و اساس تکنیک پرتو درمانی !    – Linear Accelerator –  Linac   – الکترون ها در طول امواج الکترومغناطیسی    بسیار قوی شتاب می گیرند و به طرف بیمار   هدایت میشوند:   تولید فوتون و  الکترون ۴ الی  MV 20    فوتون: برخورد الکترون ها با هدف تنگستنی:   ت …

علوم پزشکی

پاورپوینت ژنراتورهای تابشی کلینیکی,پاورپوینت فصل۴ فیزیک پرتو درمانی خانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.