پاورپوینت کشت وداشت نخود

پاورپوینت کشت وداشت نخود

—پاورپوینت کشت وداشت نخود   24اسلایدهمراه باتصویر     نخود، گیاهى با نام علمى Cicer arietinum از خانواده حبوبات و علفی، یک‌ساله، کوچک، کرک‌دار، روزبلند که تقریباً ۲۵ تا۵۰ سانتى‌متر ارتفاع دارد. ریشهٔ آن به‌خوبى منشعب مى‌شود و تا عمق ۱ الى ۲ مترى خاک نفوذ مى‌کند. ساقهٔ آن مستقیم، منشعب، استوانه‌اى و پرزدار است. برگ‌هاى آن مرکب، متناوب که حدود ۵ سانتى‌متر طول داشته و داراى ۹ تا ۱۵ جفت برگچه با یک برگچهٔ منفرد در انتها است. — گل‌هاى نخود داراى کاسه گلى بلند و باریک است که از ۵ کاس‌برگ به‌هم پیوسته تشکیل یافته است. داراى یک تخمدان و ۱۰ پرچم به‌شکل دیادلفوس است. پرچم‌ها‌ هم زمان با بازشدن جدارهٔ غشاء بساک به‌طور دسته جمعى و قبل از باز شدن گل در بالاى کلاله قرار مى‌گیرند و لذا امکان دگرگشنى را کاهش مى‌دهند   دما — دمای مطلوب نخود ۲۰تا۳۰ درجه سانتیگراد می باشد .وهوای گرم وتنش خشکی باعث کاهش عملکرد می شود . رطوبت بالا وهوای ابری اثرنامطلوبی بر روی گلدهی
وغلاف دهی آن داشته ومقدار …

—پاورپوینت کشت وداشت نخود   24اسلایدهمراه باتصویر     نخود، گیاهى با نام علمى Cicer arietinum از خانواده حبوبات و علفی، یک‌ساله، کوچک، کرک‌دار، روزبلند که تقریباً ۲۵ تا۵۰ سانتى‌متر ارتفاع دارد. ریشهٔ آن به‌خوبى منشعب مى‌شود و تا عمق ۱ الى ۲ مترى خاک نفوذ مى‌کند. ساقهٔ آن مستقیم، منشعب، استوانه‌اى و پرزدار است. برگ‌هاى آن مرکب، متناوب که حدود ۵ سانتى‌متر طول داشته و داراى ۹ تا ۱۵ جفت برگچه با یک برگچهٔ منفرد در انتها است. — گل‌هاى نخود داراى کاسه گلى بلند و باریک است که از ۵ کاس‌برگ به‌هم پیوسته تشکیل یافته است. داراى یک تخمدان و ۱۰ پرچم به‌شکل دیادلفوس است. پرچم‌ها‌ هم زمان با بازشدن جدارهٔ غشاء بساک به‌طور دسته جمعى و قبل از باز شدن گل در بالاى کلاله قرار مى‌گیرند و لذا امکان دگرگشنى را کاهش مى‌دهند   دما — دمای مطلوب نخود ۲۰تا۳۰ درجه سانتیگراد می باشد .وهوای گرم وتنش خشکی باعث کاهش عملکرد می شود . رطوبت بالا وهوای ابری اثرنامطلوبی بر روی گلدهی
وغلاف دهی آن داشته ومقدار …

—پاورپوینت کشت وداشت نخود   24اسلایدهمراه باتصویر     نخود، گیاهى با نام علمى Cicer arietinum از خانواده حبوبات و علفی، یک‌ساله، کوچک، کرک‌دار، روزبلند که تقریباً ۲۵ تا۵۰ سانتى‌متر ارتفاع دارد. ریشهٔ آن به‌خوبى منشعب مى‌شود و تا عمق ۱ الى ۲ مترى خاک نفوذ مى‌کند. ساقهٔ آن مستقیم، منشعب، استوانه‌اى و پرزدار است. برگ‌هاى آن مرکب، متناوب که حدود ۵ سانتى‌متر طول داشته و داراى ۹ تا ۱۵ جفت برگچه با یک برگچهٔ منفرد در انتها است. — گل‌هاى نخود داراى کاسه گلى بلند و باریک است که از ۵ کاس‌برگ به‌هم پیوسته تشکیل یافته است. داراى یک تخمدان و ۱۰ پرچم به‌شکل دیادلفوس است. پرچم‌ها‌ هم زمان با بازشدن جدارهٔ غشاء بساک به‌طور دسته جمعى و قبل از باز شدن گل در بالاى کلاله قرار مى‌گیرند و لذا امکان دگرگشنى را کاهش مى‌دهند   دما — دمای مطلوب نخود ۲۰تا۳۰ درجه سانتیگراد می باشد .وهوای گرم وتنش خشکی باعث کاهش عملکرد می شود . رطوبت بالا وهوای ابری اثرنامطلوبی بر روی گلدهی
وغلاف دهی آن داشته ومقدار …

فنی و مهندسی

پاورپوینت کشت نخود,پاورپوینت نخود,کشت نخود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.