پاورپوینت کلیات ایمنی حریق

پاورپوینت کلیات ایمنی حریق

پاورپوینت کلیات ایمنی حریق


پاورپوینت کلیات ایمنی حریق     58اسلاید   آتش و اهمیت مقابله با آن: آتش از ترکیب سوخت ، حرارت و اکسیژن نتیجه می شود. هر زمان که ماده بوسیله ترکیب با اکسیژن تحت تغییر شیمیایی قرار گیرد معمولا حرارت معینی آزاد می کند. این تغییر شیمیایی اکسیداسیون نامیده می شود. اکسیداسیونی که شامل حرارت است “اکسیداسیون  Exothermic ” نامیده می شود. فرآیند اکسیداسیونی که با گسترش حرارت توأم است “احتراق” نامیده می شود. در اصطلاح آتش نشانی آتش یک احتراق کنترل نشده است. میزان احتراق از ماده ای به ماده دیگر متفاوت است و به صورت آهسته ، سریع و خودبخود توصیف می شود . آتش خسارات مالی ، جانی و زیست محیطی قابل توجهی به دنبال دارد .  طبق بررسیهای به عمل آمده حداقل ۷۵ درصد حریقها قابل پیشگیری است .       هرم آتش برای وقوع آتش این چهار عامل ضروری بوده و در صورت حذف یکی از آنها ادامه حریق امکان پذیر نخواهد بود .   اکسیژن: حداقل تراکم اکسیژن برای آتش گیری ۱۶ درصد می باشد . بیشتر حریقها در ۱۵ درصد اکسیژن هم برقرار هستند برخی مواد مثل   HNO3 و اکسید …

پاورپوینت کلیات ایمنی حریق


پاورپوینت کلیات ایمنی حریق     58اسلاید   آتش و اهمیت مقابله با آن: آتش از ترکیب سوخت ، حرارت و اکسیژن نتیجه می شود. هر زمان که ماده بوسیله ترکیب با اکسیژن تحت تغییر شیمیایی قرار گیرد معمولا حرارت معینی آزاد می کند. این تغییر شیمیایی اکسیداسیون نامیده می شود. اکسیداسیونی که شامل حرارت است “اکسیداسیون  Exothermic ” نامیده می شود. فرآیند اکسیداسیونی که با گسترش حرارت توأم است “احتراق” نامیده می شود. در اصطلاح آتش نشانی آتش یک احتراق کنترل نشده است. میزان احتراق از ماده ای به ماده دیگر متفاوت است و به صورت آهسته ، سریع و خودبخود توصیف می شود . آتش خسارات مالی ، جانی و زیست محیطی قابل توجهی به دنبال دارد .  طبق بررسیهای به عمل آمده حداقل ۷۵ درصد حریقها قابل پیشگیری است .       هرم آتش برای وقوع آتش این چهار عامل ضروری بوده و در صورت حذف یکی از آنها ادامه حریق امکان پذیر نخواهد بود .   اکسیژن: حداقل تراکم اکسیژن برای آتش گیری ۱۶ درصد می باشد . بیشتر حریقها در ۱۵ درصد اکسیژن هم برقرار هستند برخی مواد مثل   HNO3 و اکسید …

پاورپوینت کلیات ایمنی حریق


پاورپوینت کلیات ایمنی حریق     58اسلاید   آتش و اهمیت مقابله با آن: آتش از ترکیب سوخت ، حرارت و اکسیژن نتیجه می شود. هر زمان که ماده بوسیله ترکیب با اکسیژن تحت تغییر شیمیایی قرار گیرد معمولا حرارت معینی آزاد می کند. این تغییر شیمیایی اکسیداسیون نامیده می شود. اکسیداسیونی که شامل حرارت است “اکسیداسیون  Exothermic ” نامیده می شود. فرآیند اکسیداسیونی که با گسترش حرارت توأم است “احتراق” نامیده می شود. در اصطلاح آتش نشانی آتش یک احتراق کنترل نشده است. میزان احتراق از ماده ای به ماده دیگر متفاوت است و به صورت آهسته ، سریع و خودبخود توصیف می شود . آتش خسارات مالی ، جانی و زیست محیطی قابل توجهی به دنبال دارد .  طبق بررسیهای به عمل آمده حداقل ۷۵ درصد حریقها قابل پیشگیری است .       هرم آتش برای وقوع آتش این چهار عامل ضروری بوده و در صورت حذف یکی از آنها ادامه حریق امکان پذیر نخواهد بود .   اکسیژن: حداقل تراکم اکسیژن برای آتش گیری ۱۶ درصد می باشد . بیشتر حریقها در ۱۵ درصد اکسیژن هم برقرار هستند برخی مواد مثل   HNO3 و اکسید …

علوم پزشکی

پاورپوینت کلیات ایمنی حریق,پاورپوینتایمنی حریق,پاورپوینت حریق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.