پاورپیونت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپیونت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپیونت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی   19اسلاید رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها فشار اتمسفر: هوا دارای وزن است و در سطح دریا فشاری معادل ۷۶۰ میلیمتر جیوه (یک اتمسفر) بر بدن اعمال می نماید.وقتی از سطح آب دریا پایین تر رویم علاوه بر فشار اتمسفر، وزن آب بالای سر ما نیز به آن افزوده می گردد.   قانون بویل: با افزایش فشار، روی حجم معینی از گاز، حجم آن گاز کاهش پیدا می کند.   قانون چارلز: با افزایش درجه حرارت یک گاز حجم آن گاز افزایش پیدا می کند.     پاسخ قلبی  ـ  عروقی به غوطه وری در آب غوطه وری در آب فشار وارد بر دستگاه قلبی عروقی را کاهش می دهد. غوطه وری بدن تا ناحیه گردن، فشار را بر قسمتهای پائین بدن اعمال کرده، برگشت خون را به قلب تسهیل می کند. در نتیجه ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطه ور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش می یابد.   …

پاورپیونت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی   19اسلاید رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها فشار اتمسفر: هوا دارای وزن است و در سطح دریا فشاری معادل ۷۶۰ میلیمتر جیوه (یک اتمسفر) بر بدن اعمال می نماید.وقتی از سطح آب دریا پایین تر رویم علاوه بر فشار اتمسفر، وزن آب بالای سر ما نیز به آن افزوده می گردد.   قانون بویل: با افزایش فشار، روی حجم معینی از گاز، حجم آن گاز کاهش پیدا می کند.   قانون چارلز: با افزایش درجه حرارت یک گاز حجم آن گاز افزایش پیدا می کند.     پاسخ قلبی  ـ  عروقی به غوطه وری در آب غوطه وری در آب فشار وارد بر دستگاه قلبی عروقی را کاهش می دهد. غوطه وری بدن تا ناحیه گردن، فشار را بر قسمتهای پائین بدن اعمال کرده، برگشت خون را به قلب تسهیل می کند. در نتیجه ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطه ور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش می یابد.   …

پاورپیونت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی   19اسلاید رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها فشار اتمسفر: هوا دارای وزن است و در سطح دریا فشاری معادل ۷۶۰ میلیمتر جیوه (یک اتمسفر) بر بدن اعمال می نماید.وقتی از سطح آب دریا پایین تر رویم علاوه بر فشار اتمسفر، وزن آب بالای سر ما نیز به آن افزوده می گردد.   قانون بویل: با افزایش فشار، روی حجم معینی از گاز، حجم آن گاز کاهش پیدا می کند.   قانون چارلز: با افزایش درجه حرارت یک گاز حجم آن گاز افزایش پیدا می کند.     پاسخ قلبی  ـ  عروقی به غوطه وری در آب غوطه وری در آب فشار وارد بر دستگاه قلبی عروقی را کاهش می دهد. غوطه وری بدن تا ناحیه گردن، فشار را بر قسمتهای پائین بدن اعمال کرده، برگشت خون را به قلب تسهیل می کند. در نتیجه ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطه ور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش می یابد.   …

علوم انسانی

پاورپوینت تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی,پاورپوینت فعالیت های ورزشی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.