پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

فصل اول
 
شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است،…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.