پایان نامه ارشد رشته کشاورزی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا


دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۹۸ چکیده به منظور بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­ پاشی عناصر کم ­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمایشی طی سال ۱۳۹۰ در روستای فنایی واقع در ۲ کیلومتری شهرستان خوی اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف ۵۰% کمتر از توصیه، برابر توصیه، ۵/۱ برابر توصیه کودی و ۲ برابر توصیه کودی) و محلول­پاشی عناصر کم­مصرف بور، آهن و روی بود. نتایج نشان داد که تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه با ۷/۳۹۳ گرم در مترمربع در تیمار ۲ برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول­پاشی عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه­گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاث …


دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۹۸ چکیده به منظور بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­ پاشی عناصر کم ­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمایشی طی سال ۱۳۹۰ در روستای فنایی واقع در ۲ کیلومتری شهرستان خوی اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف ۵۰% کمتر از توصیه، برابر توصیه، ۵/۱ برابر توصیه کودی و ۲ برابر توصیه کودی) و محلول­پاشی عناصر کم­مصرف بور، آهن و روی بود. نتایج نشان داد که تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه با ۷/۳۹۳ گرم در مترمربع در تیمار ۲ برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول­پاشی عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه­گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاث …


دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۹۸ چکیده به منظور بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­ پاشی عناصر کم ­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمایشی طی سال ۱۳۹۰ در روستای فنایی واقع در ۲ کیلومتری شهرستان خوی اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف ۵۰% کمتر از توصیه، برابر توصیه، ۵/۱ برابر توصیه کودی و ۲ برابر توصیه کودی) و محلول­پاشی عناصر کم­مصرف بور، آهن و روی بود. نتایج نشان داد که تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه با ۷/۳۹۳ گرم در مترمربع در تیمار ۲ برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول­پاشی عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه­گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاث …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.