پایان نامه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر

کلیات تحقیق
طرح مسا له:۱-

دریای خزر با وسعت۰۰۰/۳۷۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول ۴۰…

حقوق