پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر ۱۰۳ ص

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر ۱۰۳ ص

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر 103 ص

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر ۱۰۳ ص

موضوع فهرست مطالب صفحه
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.