پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ صفحه ۱۷۷

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ صفحه ۱۷۷

پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86  صفحه  177

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ صفحه ۱۷۷

مقدمه :
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و…

حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.