پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

فهرست موضوعی
 
گفتار اول : مفاهیم و مبانی…………………………………………………………………………………
مبحث اول : مفهوم وکالت ………………………………………………………………………………….
الف ) وکالت دادگستری …………………………………………………………………………………….
ب ) ماهیت حقوقی وکالت دادگستری ……………………………………………………………….
۱ – نظریه عقد وکالت ……………………………………………………………………………………….
۲ – نظریه اجاره خدمات…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.