پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
 
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
فصل اول: مفاهیم و مبانی …………………….. ۲
مبحث اول: مفاهیم …………………………… ۲
۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ………… ۲
۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام …………….. ۴
۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ۸
۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران …….. ۱۱
۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های…

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.