پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تأثیر نیست. میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجّل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد . جامعه آماری من در این پژوهش شامل مدارس دخترانه راهنمایی شهرستان مشهد می باشد که سه مدرسه را به روش تصادفی خوشه ای انتخاب کرده و از بین دانش آموزان این مدارس ۳۰ نفر را به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده و تحقیق را روی آنها انجام داده و همچنین از دو پرسشنامه که یکی پرسشنامه معلم و دیگری پرسشنامه دانش آموز است استفاده کرده ام.

و در این پژوهش والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به کمتر از سیکل، سیکل تادیپلم ، دیپلم تا لیسانس و لیسانس و بالاتر تقسیم گردیده اند.

مقدمه:

نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست . تاکنون ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است. زیرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج در زنها برساند و اگر غلط اند و او را به سقوط کشاند زیرا آدمی در آغاز تولدش فاقد علم و تربیت و کمال است.

تعلیم و تربیت یکی از عناوینی است که در جامعه امروز نقش اساسی دارد و اهمیت و توجه به آن ناشی از ارزشهای فردی و اجتماعی آن در تکوین نظام و جوامع بشری است. جوامع بشری سعی در آن دارد تا با مطالعه و تحقیق یاقته های خود در قالب راه حلهای مناسب و مطلوب ارائه دهند و در جهت پیشبرد و اهداف عالی و غائی بشر گامی بردارند و عوامل و متغیر های گوناگونی را که در جریان تعلیم و تربیت وجود دارد بشناسد. (شکوهی ، ۱۳۶۸، ص ۸۸)

ضرورت تربیت عمومی با توجه به پیشرفت و پیچیده تر شدن زندگی برای مقابله با مسائل روزمره بیش از پیش حساس می شود تا آنجا که رشد سازمانهای تربیتی به عنوان شاخص و معیار تعبیر رشد سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. (معیری، ۱۳۷۵، ص ۱۱)

اهمیت عمده آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که در آماده نمودن فرد جهت زندگی در میان انسان ها همت می گمارد. از جمله مسائل که در آموزش و پرورش هر کشور مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد مسئله پیشرفت و افت تحصیلی وعوامل شکست وپیروزی دانش آموزان است که با بررسیهایی که از زوایای مختلف انجام می گیرد علل آن راپیدا کرده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آن برنامه ریزی می نمایند.

نظریه اهمیت سواد و نقشی که والدین می توانند در پیشرفت دانش آموزان داشته باشند و راهنمای ایشان در مسائل آموزشی باشند اکنون این موضوع مطرح می گردد که آیا تحیلات والدین می تواند بعنوان عامل اثر گذارنده روی پیشرفت تحصیلی فرزندانشان مؤثر باشد.گروهی از صاحب نظران علوم تربیتی معتقدند عامل بیسوادی بعنوان یک مانع بازدارنده در تمام مقوله های اجتماعی  دخیل است و والدین بیسواد معمولاً کمتر به مسأله پیشرفت تحصیلی فرزندان خود فکر می کنند.آنان اغلب به دنبال روال عادی زندگی خود هستند و با اولیای مدرسه همکاری لازم را ندارند بنابراین انگیزه یادگیری و پیشرفت در این قبیل خانواده ها ممکن است کمتر از دانش آموزان دیگر باشد. و فقدان انگیزه مانع پیشرفت تحصیلی خواهد شد.سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده همانند سایر عوامل در پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف یا افت تحصیلی تأثیر دارد. پایین بودن سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده موجب می شود والدین نتوانند دانش آموزان را یاری کنند و همچنین باعث می شود والدین در خانه از روزنامه ، مجلات … کمتری استفاده کنند و فرزندان چنین خانواده هایی در محدودیت بسر می برند همچنین چنین خانواده هایی نمی توانند نگرش های لازم را به فرزندان خود برای ادامه تحصیلات بدهند. (بیابانگرد ،۱۳۷۵،ص ۱۱۲)

با عنایت به اهداف تعلیم و تربیت و خصوصاً از دیدگاه اسلام که رسیدن به کمال است و خود نیز دارای هدف نهایی غایی، کلی و اهداف تفصیلی است باید گفت اهداف کلی که در مقایسه با هدف های غایی با عبارات دقیق تری بیان شده اند سیاست های آموزشی را از نزدیک القاء و تعقیب می کنند. باید توجه کرد ویژگی تربیتی باید همچون نهاد اجتماعی در نظر گرفته شود که نه تأثیر فردی بر فرد دیگر بلکه همچون تأثیر نسلی بر نسل دیگر ظاهر شود. (شکوهی ، ۱۳۶۸، ص ۱۱۵             ص۱۲۶)

 

بیان مسأله

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از : بررسی تأثیر میزان سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مدارس شهرستان مشهد است سؤالات مورد بحث در این تحقیق عبارتند از:

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین انها رابطه دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات مادر آنها رابطه دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات پدر آنها رابطه دارد؟

آیا افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین آنها رابطه دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر مشکلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر مشکلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

بیان مسئله

اهمیت موضوع

فرضیه ها

فصل اول

تعیین متغییرها و تعاریف آن

متغییر

مستقل

وابسته

تعاریف علمی متغییرها

پیشرفت تحصیلی

تعریف علمی سطح سواد

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعلیم و تربیت فرزند

محیط خانواده

والدین مسدولیت پذیر در تربیت فرزند

تفاوت محیط زندگی دانش آموز پیشرفته یا ضعیف

تاثیر تحصیلات والدین

والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

تاثیر عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموز

۱-    روابط معلم و دانش آموز

۲-    مهارت معلمان

۳-    شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی

۴-    تکلیف شب

۵-    نامتناسب بودن هدف ها و محتوای برنامه ها

۶-    مدت زمان یادگیری در مدرسه و منزل

۷-    کتاب های درسی و سواد آموزشی

۸-    تقویم و ساعت آموزشی

۹-    انتظارات مدرسه از دانش آموز

۱۰-    دوری مدرسه

تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱-    شرایط عاطفی و امنیت خانواده

۲-    شرایط اجتماعی و اقتصادی

۳-    تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده

۴-    تعداد اعضای خانواده

۵-    اشتغال کودکان

۶-    اشتغال مادران

۷-    ارتباط بین اولیاء و  مربیان

۸-    اشدات تلویزیون

۹-    حاکمیت ارزشهای مادی

خانواده و دوران بلوغ فرزندان

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ایزار تحقیق

پایانی

روایی

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج فرضیه های تحقیق

پیشنهادها

محدویت های پژوهش

بحث نتیجه گیری

منابع و ماخذ

ضمائم

منابع و مأخذ:

۱-         امینی فر، مرتضی – علل و عوامل پیشرفت تحصیلی و چگونگی ارتقاء آن  چاپ سوم – تهران ، فصلنامه تعلیم و تربیت سال چهارم شماره ۲

۲-         آرمند ، محمد – نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات میعاد ۱۳۷۳

۳-         بیابان گرد ، اسماعیل – روشهای پیشگیری از افت تحصیلی ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات رشد ۱۳۷۵

۴-         پارسا ، محمد- روانشناسی تربیتی ، چاپ اول ، انتشارات شمس ۱۳۷۴

۵-         پایان نامه سلیمانی احمد آباد ، عبدالرئوف – رابطه بینتحصیلات والدین و افت تحصیلی ، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان ۱۳۷۹.

۶-         پایان نامه لشکر زاده، صدیقه – نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی شهرستان بم، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان، تیرماه ۱۳۷۸

۷-         پایان نامه شکوری، اسفندیار و جهانی، اسماعیل. بررسی علل و عوامل مرثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نواحی شش گانه مشهد در دوره راهنمایی ، بهمن ماه ۷۱

۸-         پایان نامه سبزه بین، محمد و احمد زاده، رمضانعلی – نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان در مورد دانش آموزان ناحیه سه شهرستان یزد در سال ۱۳۷۲

۹-         پایان نامه طباطبایی یزدی، عباس – بررسی چگونگی رابطه بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی مقطع دبیرستان در سال ۱۳۷۱

۱۰-       زرهانی، سید احمد / تاجیک اسماعیلی ، عزیز الله- نگاهی به نقش های تربیتی خانه و مدرسه ، چاپ دوم، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۶۴

۱۱-       تقی پور، ظهیر، سطح سواد پشرفت تحصیلی ، مجله تربیت ، شماره نهم

۱۲-       علی شقایق( مترجم) چگونه فرزندان باهوش تری تربیت کنیم ، تألیف جان بک چاپ دهم ، انتشارات بدر ۱۳۶۵

۱۳-       خیر، محمد، پایان نامه شکست تحصیلی و رابطه آن با زمینه خانوادگی دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز ۱۳۶۴

۱۴-       شاملو، سعید- بهداشت روانی ، انتشارات رشد، چاپ دهم . ۱۳۷۲

۱۵-       صباغیان ، زهرا، سوادآموزی بزرگسالان ۱۳۶۴

۱۶-       عماد زاده، مصطفی، مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان. جهاد دانشگاهی . ۱۳۷۴

۱۷-       طلایی عبدی، حسن. مجله رشد علوم اجتماعی، بهار ۱۳۷۲ ص ۳۰

۱۸-       علاقه مند، علی. جامعه شناسی آموزش و پرورش ف ویرایش ۳. تهران . بعثت ۱۳۷۲

۱۹-       عابدی ، جمال. تأثیر رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان ، مجله تحقیقات تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم. اردیبهشت ماه ۵۶

۲۰-       قائمی ، علی. نقش ما در تربیت ، نوبت اول ، انتشارات دار التعلیم قم ۱۳۵۶

۲۱-       قایقی ، علی. خانواده و مسائل مدرسه ای کودکان ، چاپ سوم ، انتشارات انجمن اولیاء ۱۳۷۷

۲۲-       فرگوس شری/ مارلین لارنس ای . مدرسه و ارتباط آن با فقر فرهنگی ، چاپ دوم پائیز ۷۴

۲۳-       سادات، محمد عی، راهنمای پدران و مادران . ج.ا. شیوه های برخورد با نوجوان . دفتر نشر فرهنگ اسلامی . ۱۳۷۲

۲۴-       مؤمنی، محترم. چگونه شخصیت فرزندان خود را پرورش دهیم. مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور . چاپ اول ۱۳۵۹

۲۵-       نجاتی ، حسین. نقش تربیتی پدر در خانواده ، انتشارات چاپار فرزانگان، چاپ اول ۱۳۷۱

۲۶-       پائولو، فریر، فرهنگ سکوت. ترجمه علی شریعتمداری، چاپخش ۱۳۷۵

۲۷-       جهانگرد، یدالله . ما و کودکان دبستانی انتشارات انجمن اولیاء چاپ سوم تابستان ۱۳۶۵

۲۸-       نوابی نزاد، شکوه. رفتار های بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاری ، چاپ میعاد ۱۳۶۳

۲۹-       مکارمی، علی. نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی چاپ سوم ، تهران ، انتشارات فرزانگان سال ۱۳۷۵

۳۰-       عسگریان، مصطفی. جامعه شناسی آموزش و پرورش. چاپ سوم انتشارات امیر کبیر . تهران ۱۳۶۳

۳۱-       رئیس دانا، مجید. مجله تربیتی رشد و تربیت . ۱۳۷۰

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۵۰ صفحه

لطفاً برای دانلود پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی روی تصویر زیر کلیک کنید و پس از ورد به سایت ایمیل و شماره تماستان را درج نموده و روی پرداخت و دانلود کلیک کنید

خرید و دانلود محصول