پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی بوعلی سینا


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۴۰ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
‏۳۱
‏پتروشیمی بوعلی سینا
‏فهرست مطالب
‏عنوان
‏صفحه
‏فصل اول : معرفی ابزرار دقیق
‏۱-۱ فن ابزار دقیق
‏۱-۲ لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی
‏-کنترل
‏-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP‏)
‏۱-۳ عوامل تحت کنترل
‏۱-فشار (PRESSURE)‏
‏۲- جریان سیال (Flow)‏
‏۳- سطح(LEVEL)‏
‏۴-دما (TEMPERATURE)‏
‏۱
‏۱-۴ آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق
‏۱-SETTOINT‏
‏۲- MEASUREMENF‏
‏۳- OFFSET‏
‏۴-SIGNAL‏
‏۵-FEEDBACK‏
‏۶- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP‏
‏فصل دوم
‏۲-۱ فشار (PAESSURE)‏
‏۱- فشار نسبی GAUGE PRESSURE‏
‏۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE‏
‏۲-۲ جریان سیال (Fiow)‏
‏۲-۳ دما(TEMPERATURE)‏
‏۱- تعریف حرارت
‏۲- واحد انرژی
‏۳- گرمای ویژه: C‏ (ظرفیت گرمایی ویژه )
‏۲
‏فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات
‏۳-۱ ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)
‏۱- تیوب مخزن دار


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۴۰ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
‏۳۱
‏پتروشیمی بوعلی سینا
‏فهرست مطالب
‏عنوان
‏صفحه
‏فصل اول : معرفی ابزرار دقیق
‏۱-۱ فن ابزار دقیق
‏۱-۲ لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی
‏-کنترل
‏-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP‏)
‏۱-۳ عوامل تحت کنترل
‏۱-فشار (PRESSURE)‏
‏۲- جریان سیال (Flow)‏
‏۳- سطح(LEVEL)‏
‏۴-دما (TEMPERATURE)‏
‏۱
‏۱-۴ آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق
‏۱-SETTOINT‏
‏۲- MEASUREMENF‏
‏۳- OFFSET‏
‏۴-SIGNAL‏
‏۵-FEEDBACK‏
‏۶- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP‏
‏فصل دوم
‏۲-۱ فشار (PAESSURE)‏
‏۱- فشار نسبی GAUGE PRESSURE‏
‏۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE‏
‏۲-۲ جریان سیال (Fiow)‏
‏۲-۳ دما(TEMPERATURE)‏
‏۱- تعریف حرارت
‏۲- واحد انرژی
‏۳- گرمای ویژه: C‏ (ظرفیت گرمایی ویژه )
‏۲
‏فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات
‏۳-۱ ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)
‏۱- تیوب مخزن دار


فرمت فایل : .doc
 
تعداد صفحه : ۴۰ صفحه
 
قسمتی از متن :
 
‏۳۱
‏پتروشیمی بوعلی سینا
‏فهرست مطالب
‏عنوان
‏صفحه
‏فصل اول : معرفی ابزرار دقیق
‏۱-۱ فن ابزار دقیق
‏۱-۲ لزوم کاربرد وسائل سنجش و کنترل در صنایع نفت و پتروشیمی
‏-کنترل
‏-تعریف حلقه کنترل (CONTROL LOOP‏)
‏۱-۳ عوامل تحت کنترل
‏۱-فشار (PRESSURE)‏
‏۲- جریان سیال (Flow)‏
‏۳- سطح(LEVEL)‏
‏۴-دما (TEMPERATURE)‏
‏۱
‏۱-۴ آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق
‏۱-SETTOINT‏
‏۲- MEASUREMENF‏
‏۳- OFFSET‏
‏۴-SIGNAL‏
‏۵-FEEDBACK‏
‏۶- حلقه کنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP‏
‏فصل دوم
‏۲-۱ فشار (PAESSURE)‏
‏۱- فشار نسبی GAUGE PRESSURE‏
‏۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE‏
‏۲-۲ جریان سیال (Fiow)‏
‏۲-۳ دما(TEMPERATURE)‏
‏۱- تعریف حرارت
‏۲- واحد انرژی
‏۳- گرمای ویژه: C‏ (ظرفیت گرمایی ویژه )
‏۲
‏فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری کمیت های سیالات
‏۳-۱ ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)
‏۱- تیوب مخزن دار

عمومی و آزاد

پتروشیمی بوعلی سینا ,پتروشیمی بوعلی سینا,دانلود پتروشیمی بوعلی سینا ,پتروشیمی,بوعلی,سینا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.