پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت (UWES)

پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت (UWES)

پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت (UWES)

پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت (UWES) دارای ۱۷ گویه در طیف لیکرت ۷ درجه ای می باشد و سه بعد (خرده مقیاس) شامل انرژی حرفه ای یا شوق داشتن به کار؛ فداکاری حرفه ای یا وقف کار شدن و شیفتگی حرفه ای یا جذبه در کار دارد و بە صورت WORD ارائه شده است. تعریف عملیاتی و مفهومی آن ارائه شده است. روایی و پایایی دارد (آلفای کرونباخ این مقیاس به وسیله ی مونو و همکاران (۲۰۰۷)، ۹۲/۰ گزارش شده است)…

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت,پرسشنامه اشتیاق شغلی,مقیاس اشتیاق شغلی اترخت,اشتیاق شغلی اترخت (UWES)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.