پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ-RE)-١٩٩١

پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ-RE)-١٩٩١

پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ-RE)-١٩٩١

پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ-RE) توسط هوی، تراتر و کوت کمپ(۱۹۹۱) ساخته شده است  و دارای ۴۲ سوال می باشد که جو سازمانی را در مدارس ابتدایی و سایر سازمان ەا مورد سنجش و بررسی قرار می دهد. و دارای شش زیر مولفه می باشد که عبارتند از رفتار حمایتی، رفتار هدایت گرایانه، رفتار محدود کننده، رفتار دوستانه، رفتار خودمانی، و رفتار رها کردن. این پرسشنامه به صورت WORD ارائه شده است و روایی و پایایی آن ذکر شده است. همچنین شامل تعریف عملیاتی و مفهومی جو…

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ_RE),پرسشنامه جو سازمانی (۱۹۹۱),پرسشنامه جو سازمانی در مدارس,مقیاس جو سازمانی (OCDQ_RE),پرسشنامه جو سازمانی هوی (۱۹۹۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.