پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۲۰۰۷)

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۲۰۰۷)

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۲۰۰۷)

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (۲۰۰۷) دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و خرده مقیاس های هفتگانه آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج درجه ای است و به صورت WORD ارائه شده است. نحوه نمره گذاری و روایی و پایایی آن به همراه تعریف عملیاتی و مفهومی سازگاری شغلی بیان شده است….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه سازگاری شغلی (۲۰۰۷),پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس,مقیاس سازگاری شغلی لافکوایست,مقیاس سازگاری شغلی دیویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.