پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI-E)- هوی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI-E)- هوی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI-E)- هوی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI-E)- هوی و همکاران (۱۹۹۶) به صورت WORD ارائه شده است. تعریف عملیاتی و مفهومی دارد. روایی و پایایی آن بیان شده است. دارای ۳۷ گویه در طیف لیکرت ۵ درجه ای می باشد….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI_E),مقیاس سلامت سازمانی (OHI_E),پرسشنامه سلامت سازمانی (۱۹۹۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.