پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی


این پرسشنامه در مجموع شامل ۳۸ سؤال می باشد که در ابتدا مقدمه ای برای مشخص نمودن موضوع مورد پرسش آورده شد و پس از آن سؤالات تخصصی مطرح گردید. این بخش که به فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد، شامل ۳۸ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشند. ۱۸ سؤال در خصوص عناصر مسئولیت اجتماعی است که شامل مسئولیت تجاری (۶ سؤال)، مسئولیت اخلاقی (۶ سؤال) و مسئولیت در جامعه (۶ سؤال) می باشد. همچنین ۸ سؤال در خصوص ترفیع که شامل تبلیغات (کیفیت ادراکی، ۴ سؤال) و تبلیغات (کمیت ادراکی، ۴ سؤال) می باشد. همچنین این پرسشنامه شامل ۱۲ سؤال برای سنجش تصمیم گیری به قصد خرید می باشد که شامل ۳ سؤال برای سنجش اعتماد، شامل ۳ سؤال برای سنجش رضایت، شامل ۳ سؤال برای سنجش وفاداری و در نهایت شامل ۳ سؤال برای سنجش قصد خرید است. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است. علت استفاده از مصاحبه نیز در این تحقیق آن است که مصاحبه باعث می شود مصاحبه شونده یا پاسخگو به خوبی نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد پرسش ها و نیز تحقق آگاه شود. بنابراین امکان درک، کشف و دری …

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی


این پرسشنامه در مجموع شامل ۳۸ سؤال می باشد که در ابتدا مقدمه ای برای مشخص نمودن موضوع مورد پرسش آورده شد و پس از آن سؤالات تخصصی مطرح گردید. این بخش که به فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد، شامل ۳۸ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشند. ۱۸ سؤال در خصوص عناصر مسئولیت اجتماعی است که شامل مسئولیت تجاری (۶ سؤال)، مسئولیت اخلاقی (۶ سؤال) و مسئولیت در جامعه (۶ سؤال) می باشد. همچنین ۸ سؤال در خصوص ترفیع که شامل تبلیغات (کیفیت ادراکی، ۴ سؤال) و تبلیغات (کمیت ادراکی، ۴ سؤال) می باشد. همچنین این پرسشنامه شامل ۱۲ سؤال برای سنجش تصمیم گیری به قصد خرید می باشد که شامل ۳ سؤال برای سنجش اعتماد، شامل ۳ سؤال برای سنجش رضایت، شامل ۳ سؤال برای سنجش وفاداری و در نهایت شامل ۳ سؤال برای سنجش قصد خرید است. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است. علت استفاده از مصاحبه نیز در این تحقیق آن است که مصاحبه باعث می شود مصاحبه شونده یا پاسخگو به خوبی نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد پرسش ها و نیز تحقق آگاه شود. بنابراین امکان درک، کشف و دری …

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی


این پرسشنامه در مجموع شامل ۳۸ سؤال می باشد که در ابتدا مقدمه ای برای مشخص نمودن موضوع مورد پرسش آورده شد و پس از آن سؤالات تخصصی مطرح گردید. این بخش که به فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد، شامل ۳۸ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشند. ۱۸ سؤال در خصوص عناصر مسئولیت اجتماعی است که شامل مسئولیت تجاری (۶ سؤال)، مسئولیت اخلاقی (۶ سؤال) و مسئولیت در جامعه (۶ سؤال) می باشد. همچنین ۸ سؤال در خصوص ترفیع که شامل تبلیغات (کیفیت ادراکی، ۴ سؤال) و تبلیغات (کمیت ادراکی، ۴ سؤال) می باشد. همچنین این پرسشنامه شامل ۱۲ سؤال برای سنجش تصمیم گیری به قصد خرید می باشد که شامل ۳ سؤال برای سنجش اعتماد، شامل ۳ سؤال برای سنجش رضایت، شامل ۳ سؤال برای سنجش وفاداری و در نهایت شامل ۳ سؤال برای سنجش قصد خرید است. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است. علت استفاده از مصاحبه نیز در این تحقیق آن است که مصاحبه باعث می شود مصاحبه شونده یا پاسخگو به خوبی نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد پرسش ها و نیز تحقق آگاه شود. بنابراین امکان درک، کشف و دری …

علوم انسانی

پرسشنامه,سنجش میزان اشباعیت بازار,صنعت,مواد غذایی,مسئولیت اجتماعی,مسئولیت تجاری,مسئولیت اخلاقی,مسئولیت در جامعه,ترفیع,تبلیغات,کیفیت ادراک?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.