پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری

پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری

پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری
پرسشنامه معتبر تجربه برند مقاصد گردشگری

اهمیت یک برند گردشگری از آنجاست که برخی صاحب نظران معتقدند که انتخاب یک برند گردشگری قوی می تواند جذب بیشتر گردشگر را به همراه داشته باشد، تصویر روشن تری از جامعه هدف ایجاد کند و همه عوامل توسعه دهنده محصول را به سوی یک خروجی مشترک هدایت کند. از دیدگاه گردشگر یک برند گردشگری به کاهش تعداد گزینه های موجود برای سفر کمک کرده و یک تقسیم بندی روشن برای گردشگر فراهم می کند که خود باعث کاهش صرف زمان و هزینه جستجو می شود

مطالعه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر اردبیل

سنجش تأثیر گذاری بر: تمایل به توصیه به دیگران/تمایل به بازدید مجدد با نقش میانجی رضایتمندی

تعداد سؤالات: ۳۲

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

سال انتشار در سایت: ۱۳۹۵

روایی پرسشنامه تأیید شده است و دارای پایایی بسیار مناسبی می باشد

قیمت: ۱۰۵۰۰

پیشنهادات پژوهشی برای محققان: قابل تعمیم و ارائه به مناطق گردشگری ایران و خارج جهت انجام کار تحقیقاتی،پروژه،مقاله و پایان نامه


اهمیت یک برند گردشگری از آنجاست که برخی صاحب نظران معتقدند که انتخاب یک برند گردشگری قوی می تواند جذب بیشتر گردشگر را به همراه داشته باشد، تصویر روشن تری از جامعه هدف ایجاد کند و همه عوامل توسعه دهنده محصول را به سوی یک خروجی مشترک هدایت کند. از دیدگاه گردشگر یک برند گردشگری به کاهش تعداد گزینه های موجود برای سفر کمک کرده و یک تقسیم بندی روشن برای گردشگر فراهم می کند که خود باعث کاهش صرف زمان و هزینه جستجو می شود مطالعه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر اردبیل سنجش تأثیر گذاری بر: تمایل به ت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.