پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی (۲۰۱۰)

پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی (۲۰۱۰)

پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی (۲۰۱۰)

پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی (۲۰۱۰) به صورت WORD ارائه شده است و شامل ۱۸ سوال در طیف لیکرت ۵ درجه ای می باشد. این پرسشنامه دارای ۳ بعد (خرده مقیاس) استراتژی رفتاری، استراتژی پاداش طبیعی و استراتژی الگوی فکری سازنده می باشد. روش نمره گذاری و روایی و پایایی آن ذکر شده است….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه خود مدیریتی (۲۰۱۰),پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی,مقیاس خود مدیریتی (۲۰۱۰),مقیاس مهارت های خود مدیریتی,پرسشنامه مهارت خودمدیریتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.