پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (۲۰۰۰) طراحی گردیده و دارای ۷۲ گویه و ۱۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (۲۰۰۰) طراحی گردیده و دارای ۷۲ گویه و ۱۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (۲۰۰۰) طراحی گردیده و دارای ۷۲ گویه و ۱۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, مهارت های مدیریت, دیوید وت تن و همکاران (۲۰۰۰)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.